Г Батхишиг

batkhishig

Комментийн цол:

comment rank

Хэлэлцүүлгийн цол:

forum rank

MF score:

mfscore rank

report rank:

report rank


Элссэн: 2020/02/27

Үүсгэсэн хэлэлцүүлэг

0

Үүсгэсэн хэлэлцүүлэгийг үзсэн

0

Үүсгэсэн хэлэлцүүлгэд бичсэн коммент

1

Дагагчдын тоо

2

Дагаж буй хүний тоо


Ямар нэгэн зөрчил авч байгаагүй.

Комментийн цол

comment rank

60.80/500

Хэлэлцүүлгийн цол

forum rank

10000.00/50

Форум оноо

mfscore rank

550.00/50