Буцах

"Ухаалаг Улаанбаатар хотын жишиг загвар боловсруулах нь" судалгааны явцын мэдээлэл

Нийгэм

Ухаалаг Улаанбаатар хотын ЭРХЭМ ЗОРИЛГО :

0

Судалгааны багийн зүгээс болгож буй хувилбар: Иргэд харилцан үнэ цэнэ бүтээх замаар Үндсэн хуулиар баталгаажсан эрхээ эдлэх хүртээмжтэй, тогтвортой орчин, нөхцөлийг бүрдүүлсэн Монгол улсын нийслэл байх.

2

Ухаалаг Улаанбаатар хотын туйлын зориулалтын задаргаа:

1

Харилцан - Синэргистик хэв шинжийг агуулсан

0

Тогтвортой -  Урт хугацаанд, тасралтгүй, байнга

0

Хүртээмжтэй - Оролцогч тал бүрийн суурь хэрэгцээг бүрэн хангах

0

Орчин - Оролцогч талууд үүргээ тасралтгүй, харилцан уялдаатайгаар гүйцэтгэхэд зайлшгүй шаардлагатай шаардлагуудыг  хангасан орон зай;

0

Улс - Тодорхой хил хязгаар, нутаг дэвсгэртэй, онцлог соёлтой, бие даасан төр бүхий хүмүүсийн нэгдэл

0

Нийслэл - Засгийн газар байрладаг хот

0

Иргэн - Тухайн хотод байнга болон түр хугацаагаар оршин сууж буй хувь хүн

0

Үнэ цэнэ - Оролцогч талуудын хэрэгцээ өрсөлдөхүйц нөхцлөөр хангагдахыг;

0

Үндсэн хуулиар баталгаажсан эрх - Үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлд заасан хүний эрх, эрх чөлөө 

1

Ухаалаг хотын суурь 6 хэв шинж:

0

 1. Иргэдийн нийтлэг эрх ашгийг нэгтгэсэн нэгдмэл зорилго, түүнийг хэрэгжүүлэх дүрэмтэй  байх.
 2. Хотын үйл ажиллагааны үр дүнг иргэдийнхээ Үндсэн хуулийн 16-р зүйлээр баталгаажсан эрхийн хэрэгжилтээр хэмждэг байх. 
 3. Нэгдмэл зорилгыг хэрэгжүүлэхэд тулгарсан асуудлынхаа шалтгааныг тухай бүр олж тогтоон, шуурхай шийддэг байх. 
 4. Хотын үйл ажиллагааг дижиталжуулах суурь систем бүрдсэн байх.  
 5. Иргэд эрхээ баталгаатай эдлэх нөхцлийг Үндсэн хуулийн 19.1-д заасны дагуу бүрдүүлэх үүргийг хотын өөрөө удирдах байгууллагууд хүлээдэг байх. 
 6. Иргэд харилцан үүрэг хүлээж бие биеийнхээ эрхийг баталгаажуулдаг байх.

1

 Ухаалаг Улаанбаатар хотод бүрдүүлэх шаардлагатай хэв шинжүүд :

0

1. Оролцогч талууд нэгдмэл зорилготой байснаар систем оршин тогтноно - Зорилгын тайллын дэд тогтолцоо - 7 хэв шинж

0

2. Зорилгын хэрэгжилтийн гүйцэтгэл болон үр дүнг хэмжиснээр нэгдмэл зорилго хэрэгжинэ - Хэмжүүр үзүүлэлтийн дэд тогтолцоо -11 хэв шинж 

0

3. Үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай чанартай мэдээллүүдийг цуглуулж, боловсруулж, түгээдэг байснаар нэгдмэл зорилго хэрэгжинэ - Мэдээллийн урсгалын дэд тогтолцоо -10 хэв шинж

0

4. Заавал гүйцэтгэгддэг үүргүүдийг гүйцэтгэснээр нэгдмэл зорилго хэрэгжинэ - Үүргийн гүйцэтгэлийн дэд тогтолцоо - 6 хэв шинж

0

5. Зорилгыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа нь  байнга төгөлдөрждөг байснаар нэгдмэл зорилго урт хугацаанд, тогтвортой хэрэгжинэ - Эргэх холбооны дэд тогтолцоо - 6 хэв шинж 

0

 Зорилгын хэрэгжилтийн үр дүнгийн хэмжүүр үзүүлэлтүүд:

0

Зорилгын хэрэгжилтийн үр дүнгийн хэмжүүр үзүүлэлтийн шалгуур:

0

 • Хүний хэрэгцээг хангахад шаардлагатай орчин, нөхцөлийн хэв шинжийг бүрдүүлдэг байх 
 • Хүний хэрэгцээг хангахад шаардлагатай орчин нөхцөлийн бүрдүүлэх зорилгын үр дүнг хэмждэг байх
 • Хотын нийт хүн амд хамаарах хэмжүүр байх 
 • Логикийн зөрчилгүй нэгжрүү хөрвүүлэх боломжтой байх 
 • Жигдрүүлэх боломжтой байх 
 • Тоон утгаар илэрхийлэх боломжтой байх

0

Зорилгын хэрэгжилтийн үр дүнгийн хэмжүүр үзүүлэлтэд боловсруулахад ашиглах материалууд:

0

ISO 37120: 2019 - Indicators for City Services & Quality of life 

0

 • ISO 37122:2019 - Indicators for Smart Cities 
 • ISO 37123:2019 - Indicators for Resilient Cities
 • “Алсын хараа - 2050” урт хугацааны бодлогын баримт бичиг 

1

 Зорилгын үр дүнгийн хэмжүүр үзүүлэлтийн санал болгож буй хувилбар:

0

Иргэдийн суурь хэрэгцээ

0

Хэрэгцээгээ хангахад шаардлагатай орчин нөхцөл /Хот бүрдүүлнэ/

0

 • Харилцан үйлчлэх (орчин, нөхцөл)
 • 1. Амьдралын орчин, нийгмийн байдал
 • 2. Нийгмийн орчин, орон байр
 • 3. Хувийн халдашгүй байдал,хамтдаа байр орон зай
 • 4. Сургууль, гэр бүлүүд, дээд сургуулиуд, хамт олон 
 • 5. Холбоод, талууд, сүм хийд, хөршүүд
 • 6. Газар орчны байдал, бусдаас тусгаарлагдсан орон зай, ганцаараа байх газар
 • 7. Санаагаа илэрхийлэх орон зай, хурал семинарууд, сонсогчид
 • 8.Бүгдэд хамааралтай газрууд , өдөр бүрийн зохицуулалтууд
 • 9. Хаана ч хамаагүй

2

Мэдэгдэх

5

0

×

Саналууд

Санал бичих

Таалагдаж байна

Агуулга талбарт туссан байгаа ойлголтуудыг нэр томьё талбарт нэмж тусгавал их зүгээр санагдаж байна.

2020/09/21

Таалагдахгүй байна

Нэр томъёо оруулаагүй байна.

Хэлэлцүүлгийн Like/dislike

Хэлэлцүүлэг үзсэн