Буцах

"Монгол Улсын боловсролын нэгдсэн тогтолцооны суурь хэв шинжүүдийг тодорхойлж, системийн загвараар дүрслэх нь" судалгааны шийдлүүд дээр санал авах

Нийгэм

Залуу судлаачдыг дэмжих сан ТББ-аас гүйцэтгэсэн "Монгол улсын боловсролын нэгдсэн тогтолцооны суурь хэв шинжүүдийг тодорхойлж, системийн загвараар дүрслэх нь" судалгааны багийн боловсруулсан шийдлүүдээс танилцуулж байна. Та бүхэн танилцаад шийдэл тус бүр дээр өөрийн саналаа өгөөрэй. 

1

Боловсролын загварчлалын хэв шинжүүд:

0

- Хүн төрсөн цагаасаа эхлээд насан туршид албан болон албан бус боловсролыг тасралтгүй эзэмшдэг.

1

- Хүний эзэмшсэн мэдлэг нь дараагийн түвшний боловсрол эзэмших суурь нь болдог. 

1

- Албан боловсролын сургалтын хөтөлбөр нь агуулгын хувьд тасралтгүй, давхцалгүй, ахисан, хоорондоо уялдаатай байдаг.

1

- Боловсролын түвшин ахих, нас нэмэх тусам хүрээлэн буй орчны өөрчлөлт, хүний хэрэгцээ нэмэгдэхийг дагаад суралцахуйн агуулга нэмэгддэг.

1

- Суралцах, сэтгэн бодох арга нь үргэлж хөгжиж байдаг.

1

- Албан (сургуулийн өмнөх боловсрол, бага дунд боловсрол, дээд боловсрол) болон албан бус (насан туршийн) боловсролын зорилго нь хүнийг хөгжүүлэх үндсэн 21 чадварыг эзэмшүүлэхэд чиглэдэг.

1

1

1

МУ-ын Боловсролын нэгдсэн тогтолцооны зорилго:

0

Боловсрол эзэмшихэд шаардлагатай орчин, нөөцийг бүрдүүлж, хөгжүүлэх замаар Үндсэн хуулийн 16.7 дахь хэсэгт заасан иргэний эрхийн хэрэгжилтийг хангах.

1

1

1

1

1

Мэдэгдэх

1

0

×

Саналууд

Санал бичих

Таалагдаж байна

Таалагдахгүй байна

Нэр томъёо оруулаагүй байна.

Хэлэлцүүлгийн Like/dislike

Хэлэлцүүлэг үзсэн