Буцах

Монгол улсын тэтгэврийн үндэсний тогтолцооны синергистик хэв шинж буюу иргэдэд үүсгэх 12 давуу тал Нийгэм

Нийгэм

Залуу судлаачдыг дэмжих сан ТББ-ын гүйцэтгэсэн "Монгол улсын тэтэгэврийн үндэсний тогтолцооны жишиг загвар боловсруулах нь" судалгааны багийн боловсруулсан шийдлүүдээс танилцуулж байна. Та бүхэн танилцаад синергистик хэв шинж тус бүр дээр саналаа өгөөрэй.

0

Монгол улсад хүчин төгөлдөр хэрэгжиж буй тэтгэврийн тогтолцоо нь иргэдэд олон хүндрэлтэй асудлуудыг үүсгэж байгааг судалгааны явцад тодорхойлон гаргасан. Эдгээр асуудлууд нь олон хүчин зүйлсээс хамааран үүсэж байгаа бөгөөд Монгол улсын тэтгэврийн тогтолцооны жишиг загвараар тэдгээр асуудлын шийдлийг зохицуулах боломж бүхий иргэдэд үүсгэх давуу талуудыг тодорхойлон гаргаж доорх хүснэгтэд харуулав.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Мэдэгдэх

0

0

×

Саналууд

Санал бичих

Таалагдаж байна

Таалагдахгүй байна

Нэр томъёо оруулаагүй байна.

Хэлэлцүүлгийн Like/dislike

Хэлэлцүүлэг үзсэн