Буцах

2021024 - Дижитал шилжилт-худалдан авалт 4.0-ийн зардлыг бууруулахад хэрхэн нөлөөлөх вэ?

Нийгэм

Хураангуй

0

Судалгааны үндэслэл: “Худалдан авалтгүйгээр аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал явагдахгүй.” Худалдан авалт нь хамгийн бага зардлаар хангамжийг авдаг. Эдгээр зардал нь нийт үйлдвэрлэлийн үнийн дүнгийн 50-аас дээш хувийг эзэлдэг. Энэхүү тайлан нь дижитал хэлбэрт шилжих нь зардлыг улам бүр бууруулж байгааг шинжилж, тайлбарлаж, нотолж байна.

0

Судалгааны шийдвэрлэлт: Дижитал худалдан авалт болон технологийн хэрэглээг нарийвчлан шинжилж, зардлыг бууруулах нөлөөллийг нотлох зорилгоор Худалдан авалт 4.0 тайланг хийлээ. Аж үйлдвэрийн 4-р үеийн технологийг ашиглах нь зардлыг бууруулахад хүргэдэг гэсэн таамаглалыг холбооны статистикийн газар мэдээллээр туршиж үзсэн болно. Пирсоны корреляцийн коэффициент нь технологийн ашиглалтын түвшин ба материал, түүхий эдийн өртгийн хамаарлын хүчийг хэмждэг. Харилцан хамаарлыг t-тест ашиглан эмпирик аргаар шалгадаг.

0

Үр дүн: Дижиталчлал ба худалдан авах ажиллагааны зардлын хөгжил хоорондын хамаарлын хүч нь таамаглалыг батлах боломжийг олгодог бөгөөд Худалдан авалт 4.0 тайлангийн хүрээний үндсэн дээр технологийн онцлог нөлөөллийг нарийвчлан шинжлэв.

0

Ач холбогдол: Энэхүү тайлан нь зардлыг бууруулах технологийг хэрэгжүүлэхэд тус болох болно.

0

Түлхүүр үг:  Аж үйлдвэр 4.0., Худалдан авах ажиллагаа 4.0., зардал бууруулах, технологи

0

Удиртгал

0

Аж үйлдвэржилт 4.0 нь зөвхөн ухаалаг үйлдвэрт төдийгүй, ялангуяа худалдан авалтын ажиллагаанд явагдаж буй (Glas & Kleemann, 2016). Аж үйлдвэржилт 4.0 нь бүтээгдэхүүн, үйл явцыг дэмжиж, сайжруулж буй технологийн янз бүрийн хөгжлийг давхар харуулж байна(Schmidt et al., 2015). Үүнийг хэрэглэх гол шалтгаан нь хүлээгдэж буй зардлыг бууруулах явдал юм (PricewaterhouseCoopers, 2014). Дижиталчлал нь материалын хэрэглээг хамгийн бага хэмжээнд байлгах боломжтой гэж үзэж байна (Lasi et al., 2014). Материалын хэрэглээг багасгах нь зардлыг бууруулахад хүргэдэг тул худалдан авалтын зардал ба аж үйлдвэржилт 4.0 хоорондоо шууд хамаарна.

0

Аж үйлдвэр 4.0-ийн үйлдвэрлэлд үзүүлж буй нөлөөллийн талаар олон тооны судалгааг одоог хүртэл нийтлүүлж байна (ж.нь. PricewaterhouseCoopers, 2014; Kagermann, 2015). Гэсэн хэдий ч дижитал хэлбэрт шилжүүлэх замаар зардлыг бууруулах зорилт болон өмнөх судалгаанд худалдан авалтыг хангалтгүй гэж үзсэн нь зөрүүтэй байна. Худалдан авах ажиллагаа нь байгууллагын зардлын гол хөдөлгөгч хүч юм (Foster & Gupta, 1990; Krampf, 2014). Салбараас хамааран материалын өртөг нь нийт үйлдвэрлэлийн үнийн дүнгийн 50% -иас илүү байдаг. Автомашины салбарын компаниуд нийт үйлдвэрлэлийнхээ 80% -ийг үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлдээ зарцуулдаг (Daimler AG, 2016).

0

Онцлог: Энэхүү эмпирик шалгалт болон тайлбарлах арга нь дижитал хэлбэрийн худалдан авалтын зардалд үзүүлэх нөлөөний талаархи өмнөх судалгаанд суурилсан нэмэлт болно.

0

Худалдан авах ажиллагааны явцад гарах зардлыг бууруулах нь байгууллагын ашигт харьцангуй том нөлөө үзүүлэх болно (хөшүүргийн нөлөө) (Мёллеринг нар, 2005). Тиймээс дижиталчлал, зардлын өөрчлөлтийн хоорондох уялдаа холбоог нотлох баримт нь л шинэ технологийг худалдан авах ажиллагааны зардалд үзүүлэх нөлөөг гүнзгий судлах үндэслэл юм.

0

Энэхүү тайлан нь харилцан хамааралтай дараах хоёр асуултыг хослуулах зорилготой:

0

1) Худалдан авах ажиллагааны зардлын хөгжил ба дижитал технологийг  хэрэгжүүлэх харилцан уялдаа холбоо байдаг уу?

0

2) Тодорхойлогдсон харилцааг хэрхэн тайлбарлах вэ?

0

Энэ зорилгоор аж үйлдвэржилт 4.0-ийн худалдан авах үйл явц, технологийг танилцуулж, худалдан авалт 4.0 ач холбогдолтой болохыг харуулна. Дараа нь онолын холбоог эмпирик байдлаар туршиж үзсэн байгаа. Үүний дараа олж илрүүлсэн харилцан хамаарлын таамаглалыг анх нэвтрүүлсэн худалдан авах ажиллагааны явцыг үндэслэн боловсрууллаа. Энэхүү тайлан нь гол үр дүнгийн тойм, хэтийн төлөвөөр дүгнэгдсэн болно.

0

Үндсэн хэсэг

0

 1. Худалдан авалт 

0

Аж үйлдвэрийн 4.0-р үе нь өргөн хүрээний шилжилтийн үйл явц бөгөөд энэ нь худалдан авалтад гүнзгий өөрчлөлт оруулахад хүргэв. Аж үйлдвэрийн дөрөв дэх хувьсгалыг танилцуулж, худалдан авалт 4.0 тайлангийн гол зорилтыг тодорхойлсон болно (дэд хэсэг 1.1). Худалдан авах ажиллагааны зардалд дижитал хэлбэрийн нөлөөллийг тодорхойлохын тулд зардлын бүтцийг шалгах шаардлагатай (дэд хэсэг 1.2). 

0

 1. Аж үйлдвэржилт 4.0-ийн сүүдэр дэх худалдан авалтын зорилго

0

Худалдан авах ажиллагаа нь бизнесийн томоохон чиг үүргийг илэрхийлдэг. Худалдан авалт гэдэг нь компанийг шаардлагатай боловч өөрөө үйлдвэрлэхгүй объектоор хангахад чиглэсэн компаниуд болон зах зээлтэй холбоотой бүхий л үйл ажиллагааг хэлнэ (Арнольд, 1997). 

0

Аж үйлдвэржилт 4.0 гэдэг нэр томъёог Холбооны Боловсрол, Судалгааны Яамнаас байгуулсан Acatech судалгааны холбооноос нэвтрүүлсэн (Кагерманн нар, 2012). Дөрөв дэх аж үйлдвэрийн хувьсгал нь хэрэгжихээсээ өмнө тунхагласнаараа өмнөх хувьсгалаас ялгаатай байв. 

0

Аж үйлдвэрийн анхны хувьсгал нь гар урлалын үйлдвэрлэлээс үйлвэрлэл рүү шилжилтийг тодорхойлдог. Цахилгаан эрчим хүчийг хөдөлмөрийн хуваарилалтад суурилсан олон нийтийн үйлдвэрлэлтэй хамт ашиглах нь 20-р зууны эхээр аж үйлдвэрийн олон үйлдвэрлэлийг бий болгосон. Эдгээр бүтээн байгуулалтыг аж үйлдвэрийн хоёр дахь хувьсгал гэж үзэж байна. 20-р зууны хоёрдугаар хагаст мэдээллийн технологийн дэвшлийн үр дүнд автоматжуулалт нь аж үйлдвэрийн гурав дахь хувьсгалыг эхлүүлсэн (Bauer et al., 2014). Аж үйлдвэржилт 4.0-ийг зохион байгуулалт, технологийн бүрэлдэхүүн хэсгээр тайлбарлах хэрэгтэй (Steven & Klünder, 2018; Drath, 2014):

0

 • Байгууллагын түвшинд аж үйлдвэржилт 4.0 нь компаниудын хэвтээ ба босоо интеграцчилалаар төвлөрсөн бус, өөрөө зохион байгуулалттай нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээнд байгаа компаниудын дунд хувь хүн, тогтвортой, уян хатан үйлдвэрлэлийг бий болгож, үүгээр цаг хугацаа, зардал, чанарын үсрэлтийг бий болгохоор тодорхойлогдоно.
 • Үнэ цэнийг бий болгох үйл явцад гарсан эдгээр зохион байгуулалтын өөрчлөлтүүд нь интернет дэх бодит цагийн кибер физик системийг сүлжээг ашигласнаар технологийн үүднээс тоон интеграцчилагдсан, бие даасан Ухаалаг Үйлдвэрүүдийг бий болгов.

0

 1. Зардлын бүтэц 

0

Худалдан авалт нь компанид шаардлагатай аливаа хүчин зүйлийг олж авах үүрэгтэй боловч өөр шалтгаан нь өөрөө үйлдвэрлэх боломжгүй байдаг. Эдгээр хүчин зүйлүүдэд бараа, үйлчилгээ, тэр байтугай мэдээлэл, хөрөнгө, боловсон хүчин орно (Kummer et al., 2013).

0

Хүснэгт 1-д Германы янз бүрийн салбарууд дахь 2015 оны худалдан авалтын зардлын хуваарилалтыг харуулав. 

0

Хүснэгт 1-ийн утгыг үйлдвэрлэлийн нийт үнийн дүнгийн хувиар илэрхийлсэн болно. Дунджаар 52% -тай тэнцэхүйц худалдан авалтын зардал нь нийт үйлдвэрлэлийн өртгийн ихэнх хувийг, улмаар нийт зардлыг хамрах нь ойлгомжтой. Салбар хоорондын болон цаг үе хоорондын ялгааг анхаарч үзэх нь чухал юм. Тиймээс салбарын болон цаг хугацааны шинжилгээг дор ашиглав.

0

Хүснэгт 1. Янз бүрийн салбарын худалдан авалтын зардлыг GPV-ийн хувь хэмжээгээр (Холбооны Статистикийн газар, 2018)

0

 

Салбар

Зардлын төрөл

 

Материалын зардал

Бараа бүтээгдэхүүний өртөг

Худалдан авах ажиллагааны ерөнхий зардал

Химийн бүтээгдэхүүн

38,1%

18,3%

56,4%

Эмийн бүтээгдэхүүн

24%

13,6%

37,6%

Резинэн ба хуванцар эдлэл

43,1%

10%

53,1%

Металл үйлдвэрлэл ба боловсруулалт

63,3%

3,6%

66,9%

Бэлэн металл бүтээгдэхүүн

38,1%

4,4%

42,5%

Цахилгаан тоног төхөөрөмж

38,8%

12,8%

51,6%

Механик инженерчлэл

41,5%

9%

50,5%

Моторт тээврийн хэрэгсэл ба бүрэлдэхүүн хэсэг

48,7%

20,1%

68,8%

Бусад тээврийн хэрэгсэл

50,9%

1,4%

52,3%

Бусад бараа

27,6%

13,4%

41%

0

 1. Худалдан авалтын үйл явц

0

Нийлүүлэгчийн багцыг тодорхойлсноор худалдан авагч байгууллага нь бараа нийлүүлэхийн тулд аль ханган нийлүүлэгчид шаардлагыг хангаж байгааг илэрхийлсэн худалдан авах ажиллагааны стратегиа тодорхойлдог. Эдгээр шийдвэрийг шаардлагатай бүх мэдээллийг цуглуулах, бэлтгэх, дүн шинжилгээ хийх зах зээлийн судалгааны үйл ажиллагаагаар дэмжинэ. Стратегийн худалдан авалтын зорилго нь худалдан авах ажиллагааны зах зээл дээрх компанийн уян хатан байдал, хараат бус байдлыг хангах явдал юм (Grochla & Schönbohm, 1980; Melzer-Ridinger, 2008; Стивен, 2013).

0

Худалдан авах ажиллагааны тактикийн үе шат нь байгууллага ба сонгогдсон ханган нийлүүлэгчдийн хооронд нийлүүлэлтийн гэрээ байгуулагдсанаар дуусдаг (Hütter, 2007).

0

Үйл ажиллагааны худалдан авалт нь сонгосон худалдан авалтын эцсийн гүйцэтгэлийг тодорхойлдог. Захиалгын оновчтой хэмжээг тогтоосны дараа захиалагчийг мессежээр эсвэл автоматаар гүйцэтгэх замаар захиалга өгдөг. Эцэст нь захиалсан барааг агуулахад иртэл нь тээвэрлэлтийг хянах шаардлагатай (Arnolds et al., 2013; Krampf, 2014).

0

Худалдан авах ажиллагааны тактик, шуурхай ажиллагааны гол зорилго нь худалдан авах ажиллагааны явцад гарах бүх зардлыг багасгахад оршино. Худалдан авалт 4.0 нь энэхүү зорилтыг дэмжиж, эдгээр үйл ажиллагааг автоматжуулж өгдөг.

0

 1.4 Худалдан авах үйл ажиллагаан дахь зардлын элементүүд 

0

Тодорхойлсон худалдан авалтын үйл явц нь худалдан авалтын зардлыг тодорхойлдог таван өртгийн элементийг бий болгодог (Hütter, 2007).

0

A.Эрэлтийн шинжилгээний зардалд (DAC) стратегийн худалдан авалтын үйл ажиллагааны явцад гарах бүх зардлыг багтаасан. Төлөвлөлтийн давхрага (PH) -аас хамааран эрэлтийн шинжилгээ (DA) -ний зардлаас гадна материалын олон янз байдал, нарийн төвөгтэй байдлаас хамаарах төлөвлөлтийн хүчин чадлын (PCC) зардлыг багтаасан болно. 

0

DAC=PCCM+DA(PH)                                                        (1)   

0

Энд: DAC-эрэлтийн шинжилгээний зардал

0

PH -төлөвлөлтийн давхрага

0

DA -эрэлтийн шинжилгээ

0

PCC -төлөвлөлтийн хүчин чадлын.

0

B.Нийлүүлэгчийг сонгох зардал (SSC) нь саналыг авах, харьцуулахтай холбоотой ажилчдын зардлыг багтаадаг. Тэд зөвлөлдсөн нийлүүлэгчдийн тоо (S) болон худалдан авах материалын төрөл (M) -өөр нэмэгддэг.

0

                                                

0

                                                SCC=SCC(S,M)                                                               (2)

0

Энд: SCC-нийлүүлэгчийн сонгох зардал

0

S- нийлүүлэгчдийн тоо

0

M- материалын төрөл.

0

C.Шууд худалдан авалтын зардал (DPC) нь нийлүүлэгчдийн тооноос хамаардаг боловч эсрэгээрээ байдаг тул SSC-тэй төстэй байдаг. Нийлүүлэгчдийн тоо (S) өсөхийн хэрээр тэдгээрийн хоорондын өрсөлдөөн нэмэгдэж, худалдан авалтын үнэ буурахад хүргэдэг (p). Тиймээс DPC нь p-ийн үр дүн ба авч үзсэн хугацааны эрэлт (d) юм.

0

DPC=DPC(S)=p(S)×d                                  (3)

0

Энд: DPC-шууд худалдан авалтын зардал

0

S- нийлүүлэгчдийн тоо

0

p-худалдан авалтын үнэ 

0

d- хугацааны эрэлт.

0

D. Нийлүүлэгчийн алдааг арилгах зардал (SFC) нь хомсдол үүсэхээс зайлсхийхийн тулд нэг саналыг (SSC (1, M)) шинэчлэн санал болгоход гарах зардлыг илэрхийлнэ. Эдгээр зардлууд нь үүсэх магадлалыг f (S) -ээр илэрхийлсэн нийлүүлэгчийн алдаа гарсан тохиолдолд л хамаарна. Нийлүүлэгчийн багц дахь S өсөх тусам гарах магадлал буурдаг.

0

                                                       SFC=SSC1,M×f(S) (4я

0

Энд: SFC- нийлүүлэгчийн бүтэлгүйтлийг арилгах зардал

0

SSC (1, M)-санал болгоход гарах зардал 

0

f (S)-өсөх магадлал.

0

E. Харрисын гаргасан эдийн засгийн захиалгын тоо хэмжээний загварт нийцүүлэн Захиалгын зардал (OC) нь захиалга өгөх зардал (k) ба бараа хадгалах зардал (h) гэсэн 2 хэсгээс бүрдэнэ. Энэ нь үе үе OC-д хүргэдэг (Andriolo et al., 2014):

0

OC=2*k*h*d (5)

0

Энд: OC- захиалгын зардал

0

k- захиалга өгөх зардал 

0

h- бараа хадгалах зардал

0

d- хугацааны эрэлт.

0

 1. Худалдан авах үйл ажиллагааг дижитал хэлбэрт шилжүүлэх нь

0

Хувь хүн болгох, бүтээгдэхүүний амьдралын мөчлөгийг богиносгох, технологийн шинэчлэлийг шинэ үйлдвэрлэлийн парадигмын аж үйлдвэржилт 4.0 (Koehler et al., 2015) хангаж байна. Энэ нь хэд хэдэн технологийн хөгжлийг давхар хамарсантай холбоотой бүтээгдэхүүн, процессын инновацийг агуулдаг (Шмидт нар, 2015). Үйлдвэрлэлийн үе шат бүрт (дэд хэсэг 2.2) технологийг хуваарилахаас өмнө эдгээр технологийг танилцуулъя (дэд хэсэг 2.1).

0

    2.1 Технологиуд 

0

    Худалдан авах ажиллагаа нь үйлдвэрлэлийн хувьсгалаар өөрчлөгдөж байдаг онцлог, үнэ цэнийг бий болгох үйл явц юм. Тиймээс худалдан авалт 4.0 нь байгууллагыг ханган нийлүүлэгчидтэйгээ холбож, худалдан авах ажиллагааны динамик хамтын ажиллагаа, зохицуулалтыг бий болгодог (Glas & Kleemann, 2016). Худалдан авах ажиллагаа 4.0 нь технологийн дөрвөн чиглэлээр үндсэндээ тодорхойлогддог (Зураг 1): 

0

Холбоо, харилцаа: 

0

0

Зураг 1. Худалдан авах ажиллагааны технологийн чиглэл 4.0 (Fostec, 2018).

0

 • Үүл & Кибер аюулгүй байдал: Бүх нийтийн мэдээллийн хандалтыг хангах үүднээс үүлд суурилсан, нээлттэй, гэхдээ аюулгүй систем дэх их хэмжээний өгөгдлийг удирдах (Fostec, 2018).
 • Том өгөгдөл: Мэдээлэл, үндэслэл бүхий шийдвэр гаргахын тулд хурд, олон янз байдал, эзэлхүүний талаархи мэдээллийг боловсруулах, үнэ цэнэтэй ойлголтыг олж авах чадвар (Accenture, 2014) 
 • Мэдээллийн анализ: Ирээдүйн үйл явдлыг урьдчилан таамаглах зорилгоор олон тооны өгөгдлийн хэв маягийг илрүүлдэг Business Intelligence-Technologies багц (Eckerson, 2007).
 • Виртуал / нэмэгдсэн бодит байдал: Нэмэлт дижитал мэдээллийг харуулах,
 • Үйлдвэрлэлийн технологи: Эх загвар эсвэл орлуулах эд ангиудыг хурдан үйлдвэрлэхэд зориулагдсан үйлдвэрлэлийн шинэ технологиуд (жишээлбэл, 3D хэвлэх) (Берман, 2012).
 • Автономит тээвэр: Барааг илүү үр ашигтай хүргэх, жолоочийн бүтээмжийг дээшлүүлэх зорилгоор автоматжуулсан тээврийн хэрэгсэл, тээврийн системийг ашиглах (зам дээр, агуулахад); (Townsend, 2014);
 • Дэвшилтэт робот техник: Хүний оролцоо, харилцан үйлчлэлгүйгээр эсвэл бага оролцоотойгоор янз бүрийн даалгавар гүйцэтгэх чадвартай төхөөрөмжүүд (Deloitte, 2017).

0

Улс орнуудын жишгээр: 

0

 • Италийн хувьд аж ахуйн нэгжүүд нь өөрсдийн нийлүүлэлтийн сүлжээнд технологийг  нэвтрүүлэн хурдацтай түгээдэг шинийг санаачилагчид гэж үзэж болно.
 • Европын комисс нь төрийн худалдан авах ажиллагааг дэмжиж ажилладаг. eSubmission, eAccess, elnvooice зэрэг хэд хэдэн санаачилга, шийдвэр гаргасан нь төрийн худалдан авалтын амьдралын мөчлөгийн том алхамыг дижиталчлах зорилготой юм. Эдгээр нь сайжруулсан мэдээлэл солилцоо, худалдан авалтын баримт бичиг, гэрээ хэлцэл, захиалга зэрэг Европын холбооны улсуудад цахим худалдан авалтыг хөгжүүлэх, сайжруулах, эдийн засгийн төрийн оролцоог хялбарчилж өгдөг.
 • Австри, Эстони, Грек, Латви, Словак улсын бизнес салбарууд цахим худалдан авах ажиллагааны нэгдсэн системд бүртгэлтэй. Эстони, Латви улсууд цахим худалдан авалтын системээ орон нутгийн татварын бүртгэлтэй нэгтгэжээ. Олон улс орнууд цахим худалдан авах ажиллагааны системийг цахим гарын үсэг, цахим нэхэмжлэлийн системтэй нэгтгэж эхэлсэн.

0

2.2. Худалдан авах ажиллагааны технологийн нөлөөлөл

0

Хүснэгт 2. Худалдан авах ажиллагааны 4.0-хүрээ.

0

Зардлын бүтэц (1.4)

Худалдан авалтын үе шат (1.3)

Технологиуд (2.1)

 

Эрэлтийн шинжилгээний зардал

Худалдан авах ажиллагааны стратеги

Том өгөгдөл, мэдээллийн анализ, үйлдвэрлэлийн технологи 

 

Эрэлт төлөвлөлт

Том өгөгдөл, мэдээллийн анализ, үйлдвэрлэлийн технологи
 

Нийлүүлэгчийг сонгох зардал

 

Санал, хүсэлт

Интернет, үүл ба кибер аюулгүй байдал, том өгөгдөл, дэвшилтэт робот

 

Саналын үнэлгээ

Мэдээллийн анализ, интернет, үүл ба кибер аюулгүй байдал

Нөхцөл байдлын талаархи хэлэлцээр

Том өгөгдөл, интернет

Нийлүүлэлтийн гэрээ

Интернэт, үүл ба кибер аюулгүй байдал 

Шууд худалтан авалтын зардал

Захиалгын хэмжээг тодорхойлох

Мэдээллийн анализ, дэвшилтэт робот

Худалдан авах захиалга

Дэвшилтэт робот, интернетийн 

 

Материалын тээвэрлэлт

Интернет, том өгөгдөл, мэдээллийн анализ, автономит тээвэр

Нийлүүлэгчийн алдааг арилгах зардал, захиалгийн зардал

Материал хүлээн авах, шалгах

Интернет, виртуал / нэмэгдсэн бодит байдал, дэвшилтэт робот

0

Худалдан авах ажиллагааны стратеги бүтээхдээ байгууллагын хамгийн түрүүнд хийх ёстой шийдвэрүүдийн нэг бол бүтээх эсвэл худалдаж авах шийдвэр юм. Цуглуулсан өгөгдөл ба мэдээллийн анализ нь боломжит ханган нийлүүлэгчдийн талаархи өгөгдлийг гаргаж, үнэлэх замаар байгууллагыг дэмждэг. 

0

Санал хүсэлт, саналын үнэлгээг хийхэд интернет, мөн Үүл & Кибер аюулгүй байдал чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Нийлүүлэгчидтэй холбоо тогтоох, хөдөлгөөнт төхөөрөмжөөр дамжуулан хуваалцсан баримт бичгүүдэд төвлөрсөн бус аргаар хандах боломжтой (Geissbauer et al., 2016). 

0

Интернетээр дамжуулан төвлөрсөн бус харилцаа холбоо бий болох нь нөхцөл байдлын хэлэлцээнд нөлөөлдөг. Эцэст нь, нийлүүлэлтийн гэрээг интернетээр дамжуулж, Cloud Services-ийн бүх оролцогчдод өгөх боломжтой. 

0

Урьдчилан таамагласан шинжилгээний тусламжтайгаар захиалгын хэмжээг тодорхойлж, төлөвлөж болно (Schoenherr & Speier-Pero, 2015). Хадгалагдсан өгөгдлийн ашиглалт, гарч буй бараа материалын хувь хэмжээг агуулахад байгаа дэвшилтэд роботоор хэмжиж, хамгийн тохиромжтой захиалгын хэмжээг харуулна. Эцэст нь, худалдан авалтын захиалгыг интернэтээр дамжуулан шууд дэлгүүрт эсвэл агуулахад байгаа дэвшилтэт роботоор шууд гүйцэтгэдэг. Материалын тээвэрлэлтийг хүргэх байршил, нөхцөл байдлын талаар хуваалцсан мэдээллээр хянах боломжтой. 

0

 1. Германы аж үйлдвэр дэх дижиталчлал ба худалдан авах ажиллагааны зардлын харилцан хамаарал 

0

Дижиталчлах оролдлого ба материалын хэрэглээ хоёрын хооронд шууд ба шууд бус холбоо хамаарал байдаг. Гэсэн хэдий ч өнөөдрийг хүртэл энэ хамаарлыг нотлох баримт байхгүй байна. Дижиталчлах оролдлогын бодит үр нөлөөг одоогоор зөвхөн үйлдвэрлэлийн судалгаагаар хязгаарлаж байна. 

0

 1. Арга зүй 

0

Худалдан авалтад дижитал хэлбэрт шилжих нь зардлыг бууруулах үр нөлөөг харуулсан нотолгоо одоог хүртэл байхгүй байна. Үүний үр дүнд дараах таамаглалыг эмпирик байдлаар судлав. 

0

H0: = Борлуулалтаар хэмжигддэг тодорхой хугацааны туршид машины хөрөнгө оруулалтаар хэмжигдэх тоон хэлбэрт шилжих явц нь материаллаг болон түүхий эдийн зардлын бууралттай ихээхэн хамааралтай (-0.5-аас илүү хүчтэй) хамааралтай байдаг. 

0

Тооцоолсон коэффициент сул байвал энэ таамаглалыг үгүйсгэх болно, i. e. -0.5-аас бага тул дижиталчлах оролдлого ба худалдан авах ажиллагааны зардлын хооронд ихээхэн хамаарал байхгүй болно. Үүнээс гадна, хэрэв ихээхэн хамаарал байгаа боловч эерэг байвал таамаглалыг үгүйсгэдэг.

0

Тиймээс H1 –ийг дараах байдлаар тодорхойлно:

0

H1: = Борлуулалтаар хэмжигдэх тодорхой хугацааны туршид машины хөрөнгө оруулалтаар хэмжигдэх тоон хэлбэрт шилжих явц нь материаллаг болон түүхий эдийн зардлын бууралттай үлэмж (-0.5-аас 0.5 хооронд) эсвэл үлэмж эерэг (0.5-аас илүү хүчтэй) хамааралтай биш юм.

0

Шинжилгээг үйлдвэрлэлийн салбарын компаниудын 2015 оны зардлын бүтцэд үндэслэн боловсруулсан болно. Салбаруудыг сонгохдоо нөөцийн эрч хүч, тухайн салбарын Герман эдийн засагт чухал ач холбогдол зэргийг харгалзан үзсэн. Материаллаг хэрэглээнд гаднаас худалдан авсан түүхий эд болон бусад завсрын бүтээгдэхүүн, туслах болон ашиглалтын материал, үүнд гадны бүрэлдэхүүн хэсэг, эрчим хүч, ус, түлш, албан тасалгааны болон сурталчилгааны материал, идэвхжүүлээгүй бага үнэт хөрөнгө орно. Түүхий эдийг ерөнхий боловсруулалт хийгдээгүй, үйлдвэрлэлийн техникийн шинжгүй бүтээгдэхүүнээ өөрийн бүтээгдэхүүнтэйгээ хослуулан зарж борлуулдаг гэж үздэг (Холбооны Статистикийн Хороо, 2018).

0

Энэ зорилгоор Пирсоны корреляцийн коэффициентийг ашигладаг. Энэ нь хоёр хувьсагчийн хоорондох шугаман хамаарлын бат бэхийн хэмжүүр юм. Тодорхой хувилбарт танилцуулгад дурдсан судалгааны 1-р асуултанд эмпирик үндэслэлтэй хариулт өгөхийн тулд найман жилийн хугацаанд худалдан авах ажиллагааны өртөг ба инновацийн эрчмийн тоон шинж чанарын хамаарлын түвшинг тодорхойлов. 

0

(xiyi),i=1,…,n, байг, хоёр хувьсах шинж чанарын (X, Y) n ажиглагдсан хос утгууд байг, тэгвэл Пирсоны корреляцийн коэффициентийг илэрхийлнэ.

0

                                r=SxySxSy=i-1nxy-x*(yi-ȳ)i-1nxy-x2*(yi-ȳ)2                                              (6)

0

Sxy нь эмпирик ковариацыг илэрхийлж, Sx,Sy нь тухайн дээж дэх X ба Y шинж чанаруудын эмпирик стандарт хазайлт юм. Корреляцийн коэффициент нь тухайн хувилбарын дагуу хийгдсэн зөвхөн гурван чухал урьдчилсан нөхцөлтэй байна: корреляцийн шугаман байдал, хязгаарлагдмал дисперси ба коварианс ба хэмжүүрийн түвшин (Ahlgren et al., 2003; Rodgers & Nicewander, 1988). 

0

Шугаман хамаарлын хэмжээсгүй хэмжигдэхүүн нь -1 ба +1 хооронд хэлбэлзэж болно. +1 (эсвэл -1) -ийн утгад авч үзсэн шинж чанаруудын хооронд бүрэн эерэг (сөрөг) шугаман хамаарал байна. Хэрэв корреляцийн коэффициент 0 утгатай бол хоёр шинж чанар нь бие биетэйгээ шугаман хамааралгүй болно. Корреляцийн коэффициентийн туйлын тэмдэг нь шугаман хамаарлын чиглэлийг тодорхойлдог бол түүний хэмжээ нь хүчийг тодорхойлдог: 0 ба 0.5 хоорондох утга сул шугаман хамаарал, 0.5-0.8 хоорондох утга дунд шугаман хамаарал, утга 0.8-аас их хүчтэй шугаман хамаарал байна (Ahlgren et al., 2003; Benesty et al., 2009). 

0

Α-ийн тодорхойлолт нь итгэлийн хязгаарын хэмжээг илэрхийлнэ. Итгэлийн интервал нь тодорхой магадлалтай (итгэлийн түвшин) санамсаргүй туршилтыг хязгааргүй давтах замаар жинхэнэ параметрийн байрлалыг багтаасан мужийг заана. 

0

 1. Үр дүн

0

Машины хөрөнгө оруулалт ба орлогын хувиар тооцсон бараа, материалын зарцуулалт дахь инновацийн эрчмийн хоорондын харилцан хамаарлын коэффициентийг хүснэгт 3-т харуулав. Сонгосон салбаруудын найдвартай мэдээллийн сан нь найман жилээр хязгаарлагддаг тул хамаарлын 20 коэффициентээс зөвхөн 12 нь t-тестийн дагуу 0-ээс мэдэгдэхүйц ялгаатай байна. 

0

Салбаруудыг үндсэн дөрвөн бүлэгт ангилж болно:

0

 А бүлэг нь материалын өртөг ба машин хөрөнгө оруулалтын хооронд эерэг хамааралтай салбаруудыг (H0-ээс татгалзсан) хоёуланг нь орлогоор хэмждэг. Энэ бүлэгт Химийн бүтээгдэхүүн, Цахилгаан тоног төхөөрөмж, Механик инженерчлэл, Автотээврийн хэрэгсэл, Бүрэлдэхүүн хэсгүүд болон бусад барааны салбарууд орно.

0

В бүлэг нь материаллаг зардал ба машин хөрөнгө оруулалтын хоорондох сөрөг хамааралтай салбаруудыг орлогын эзлэх хувьтай холбодог (H0 баталгаажсан). Тиймээс Металл үйлдвэрлэл ба боловсруулалт, Бэлэн металлын бүтээгдэхүүн, Резинэн хуванцар эдлэл гэсэн салбаруудыг хамардаг. Оролцсон салбарууд сул, дунд хамааралтай байгааг харуулж байна.

0

Хүснэгт 3. Машины хөрөнгө оруулалт болон худалдан авах ажиллагааны өртөгт харьцангуй зарцуулалт хоорондын хамаарлын коэффициент

0

Салбар

Машины хөрөнгө оруулалтад харьцангуй зарцуулалт ба зардлын хоорондох хамаарлын коэффициент r 

Материал

Бараа

Химийн бүтээгдэхүүн

0.494

-0.899**

Эмийн бүтээгдэхүүн

-0.288

-0.080

Резинэн ба хуванцар эдлэл

-0.348

-0.263*

Металл үйлдвэрлэл ба боловсруулалт

-0.851

0.025

Бэлэн металл бүтээгдэхүүн

-0.491

0.061

Цахилгаан тоног төхөөрөмж

0.763

-0.606**

Механик инженерчлэл

0.611

-0.093

Моторт тээврийн хэрэгсэл ба бүрэлдэхүүн хэсэг

0.748

-0.650**

Бусад тээврийн хэрэгсэл

0.683

0.124

Бусад бараа

0.392

-0.508**

0

*α=0.05 түвшинд чухал ач холбогдолтой ** α=0.01 түвшинд чухал ач холбогдолтой

0

С бүлэг нь ашиг орлогын хувиар илэрхийлэгдсэн бараа, машин механизмын хөрөнгө оруулалтын хоорондох сөрөг хамаарлыг тодорхойлдог (H0 баталгаажсан). Салбарууд нь Химийн бүтээгдэхүүн, Резинэн ба хуванцар эдлэл, Цахилгаан тоног төхөөрөмж, Моторт тээврийн хэрэгсэл, Бүрэлдэхүүн хэсгүүд болон бусад бараа бүтээгдэхүүн юм. Эдгээр салбарууд нь өндөр ач холбогдолтой дунд ба хүчтэй сөрөг хамааралтай байдаг.

0

Дараа нь D бүлэгт бараа бүтээгдэхүүний харьцангуй зардал ба машин механизмын хөрөнгө оруулалтын хоорондох шугаман хамаарал байхгүй салбарууд орно (H0 татгалзсан). Энэ нь Металл үйлдвэрлэл ба боловсруулах, Боловсруулсан металл эдлэл, Механик инженерчлэл, Тээврийн бусад тоног төхөөрөмж, Эмийн бүтээгдэхүүний салбарыг хэлнэ. Тиймээс хамаарал сул, 0-ээс мэдэгдэхүйц ялгаатай биш байна

0

 1. Дүгнэлт ба хэтийн төлөв

0

Худалдан авах ажиллагааны өртөг нь компаниудын эдийн засгийн чадавхийг нэмэгдүүлэх гол хөшүүрэг юм. Эдгээр худалдан авалтын зардлыг материалын болон түүхий эдийн зардал гэж хуваасан. Материаллаг зардал нь бүх салбарт илүү их ач холбогдолтой бөгөөд бараг арав гаруй жилийн хугацаанд сөрөг хандлагыг харуулж байна. Дижиталчлах оролдлого ба худалдан авах ажиллагааны зардал хоорондын уялдаа холбоог эмпирик байдлаар судлах нь голчлон чухал үр дүнг харуулж, материаллаг болон түүхий эдийн өртөгийг хооронд нь ялгахын ач холбогдлыг онцолж байна. Нэг талаас, үр дүн нь хүлээгдэж буй сөрөг хамаарлыг харуулж байгаа бөгөөд энэ нь дижитал хэлбэрт шилжүүлэх замаар зардлыг бууруулах таамаглалыг баталж байна. Нөгөө талаар зарим салбарын хувьд эерэг хамаарал байна. Худалдан авалт 4.0-ийг ашиглан үр дүнг  тайлбарласан болно. 

0

Машинд оруулсан хөрөнгө оруулалттай холбоотой зардлуудад дижиталчлалтай холбоогүй зардлыг багтааж болно. Энэхүү эмпирик шалгалт болон тайлбарлах арга нь дижитал хэлбэрийн худалдан авалтын зардалд үзүүлэх нөлөөллийн талаархи өмнөх судалгаанд суурилсан судалгаануудын нэмэлт болно. 

0

Ном зүй:

0

 1. A.T. Kearney. (2015). Digital supply chains: increasingly critical for competitive edge. A.T. Kearney. 
 2. Accenture. (2014). Global operations megatrend study: big data analytics in supply chain: hype or here to stay? Canada. Retrieved in 7 
 3. December 2018, from https://www.accenture.com/t20160106T194441__w__/fi-en/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/ 
  • Documents/Global/PDF/Digital_1/ 
  • Accenture-Global-Operations-Megatrends-Study-Big-Data-Analytics-v2.pdf  
 4. Arnolds, H., Heege, F., Röh, C., & Tussing, W. (2013). Materialwirtschaft und Einkauf (12th ed.). Wiesbaden: Springer Gabler. 
 5. Bauer, W., Schlund, S., Marrenbach, D., & Ganschar, O. (2014). Industrie 4.0: Volkswirtschaftliches Potenzial für Deutschland. Berlin: BITKOM. 
 6. Berman, B. (2012). 3-D printing: the new industrial revolution. Business Horizons, 55(2), 155-162. Boerse Frankfurt. (2018). Rohstoffe. Retrieved in 7 December 2018, from http://www.boerse-frankfurt.de/rohstoffe 
 7. Botthof, A. (2015). Zukunft der Arbeit im Kontext von Automatik und Industrie 4.0. In A. Botthof & E. A. Hartmann (Eds.), Zukunft der arbeit in industrie 4.0 (pp. 3-8). Berlin: Springer. 
 8. Daimler AG. (2016). Jahresabschluss 2016 der Daimler AG. Stuttgart. 
 9. Drath, R. (2014). Industrie 4.0. Eine Einführung. Open Automation, 3, 2-7. 
 10. Eckerson, W. W. (2007). Predictive analytics: extending the value of your data warehousing investment. Renton: TDWI Research. 
 11. Federal Ministry of Education and Research – BMBF. (2015). Vom Material zur Innovation. Bonn: BMBF. 
 12. Fostec. (2018). Industrie 4.0. Retrieved in 7 December 2018, from https://www.fostec.com/de/kompetenzen/digitalisierungs-strategie/ industrie-4-0/ 
 13. Geissbauer, R., Weissbarth, R., & Wetzstein, J. (2016). Procurement 4.0: are you ready for the digital revolution? United States: Strategy&, PwC. 
 14. Hütter, S.H. (2007). Beschaffungskosten und eProcurement. Lohmar: Josef Eul Verlag. 
 15. Kagermann, H. (2015). Change through digitization: value creation in the age of industry 4.0. In H. Albach, H. Meffert, A. Pinkwart & R. Reichwald (Eds.), Management of permanent change (pp. 23-45). Wiesbaden: Springer Gabler.  
 16. Krampf, P. (2014). Beschaffungsmanagement (2nd ed.). München: Vahlen. 
 17. Kummer, S., Grün, O., & Jammernegg, W. (2013). Grundzüge der Beschaffung, Produktion und Logistik (3rd ed.). München: Pearson. 
 18. Lasi, H., Fettke, P., Feld, T., & Hoffmann, M. (2014). Industry 4.0. Business & Information Systems Engineering, 4, 239-242. 
 19. Melzer-Ridinger, R. (2008). Materialwirtschaft und Einkauf (5th ed.). München: Oldenbourg. 
 20. Möllering, G., Behar, B., & Sommer, F. (2005). Strategische Beschaffung in hybriden Organisationsformen. WiSt. Wirtschaftswissenschaftliches Studium, 34(6), 315-320. 
 21. PricewaterhouseCoopers – PwC. (2014). Industrie 4.0: Chancen und Herausforderungen der vierten industriellen Revolution. Munich: GRIN Verlag. 
 22. Rodgers, J. L., & Nicewander, W. A. (1988). Thirteen ways to look at the correlation coefficient. The American Statistician, 42(1), 59-66. 
 23. Steven, M., & Klünder, T. (2018)., Marktorientiertes Produkt- und Produktionsmanagement in digitalen Umwelten. Wiesbaden: Springer Gabler. Theisen, P. (1974). Beschaffung und Beschaffungslehre. In E. Grochla & W. Wittmann (Eds.), 
 24. Townsend, A. (2014). Re-programming mobility. New York: NYU Wagner. 
 25. Waller, M. A., & Fawcett, S. (2013). Data science, predictive analytics, and big data: a revolution that will transform supply chain design and management. Journal of Business Logistics, 

0

Мэдэгдэх

0

0

×

Саналууд

Санал бичих

Таалагдаж байна

Таалагдахгүй байна

Нэр томъёо оруулаагүй байна.

Хэлэлцүүлгийн Like/dislike

Хэлэлцүүлэг үзсэн