Буцах

2021013 - У болон Z үеийн ажлын үнэт зүйлийн судалгаа

Нийгэм

Хураангуй

0

Ажлын үнэт зүйл нь ажлын байран дахь үе үеийн ажилчдын хүлээлтийг харьцуулах, ойлгоход чухал хэм хэмжээг илэрхийлдэг тул үүнтэй холбогдуулан зохиол судалгаанд нилээд судлагдсан байдаг. Өнөөгийн байдлаар Y болон Z үеийн онцлог шинж чанаруудын талаар улам бүр судалсаар байгаа нь өнөөгийн болон хойч үеийнхний тухай байгууллагын амжилт ба өрсөлдөөнт үйл ажиллагааг эдгээр үеийнхний зан төлөвөөр тодорхойлогдож байгаад оршино. Тэд хэдий төстэй байсан ч хоёр үеийн хооронд мэдэгдэхүйц ялгаа байгааг судалгаагаар нотолж байна. Хамтын ажиллагааны явцад ажлын байран дээр, ялангуяа хоёр үеийн шинж чанаруудтай холбоотой мэдлэг хуваалцах, мэдлэг шилжүүлэх чиглэлээр хэд хэдэн асуулт гарч ирэхэд эдгээр ялгаа нэлээд тод харагдаж байна. Энэхүү судалгаа нь Y болон Z Generation-ийн ажлын үнэт зүйлийг судлах, байгууллагын менежерүүд ба Хүний нөөцийн (HR) ажлын байран дахь шинэ үеийнхний өмнө тулгарч буй бэрхшээлийг даван туулах явцад тэдэнд ойлголт өгөх зорилготой юм. 

0

Түлхүүр үгс: Y болон Z үе, ажлын байр, хүний нөөц, мэдлэг хуваалцах, зан байдал

0

Удиртгал

0

Хүний мөн чанар, бидний зан үйлийн үндсэн шинж чанарууд нь өрсөлдөх чадварыг бий болгох, хадгалах зорилгоор зохион байгуулалт, аж ахуйн нэгжийн шаардлагаас ялгаатай байдаг. Y, Z үеийн хамтын  ажиллагаа, мэдлэг хуваалцах нөхцөл байдлыг уг судалгаанд судалсан бөгөөд эдгээр нь байгууллагын үйл ажиллагаанд томоохон түлхэц болох боломжийн талаар мөн авч үзлээ. Компанийн хамтын ажиллагаа, багаар ажиллах, хэлтсийн хоорондох мэдээллийн урсгал нь харилцааны хэв маягаас хамаардаг бөгөөд үүнд эерэг ба эсвэл сөрөг нөлөө нь бидний сэтгэлгээнд тулгуурлан мэдлэг дамжуулах, мэдлэг солилцох тал дээр хамгийн сайн ажиглагдах болно. Энэ нь аман, бичгийн болон цахим харилцааны хувьд ч мөн адил. Хэрэглээний арга, байгууллагын зарчим, дүрэм журам, хэрэгслүүд нь харилцаа холбоогоор дамжуулан байгууллагыг амжилттай ажиллуулахад нөлөөлдөг боловч ажилчдын насны модны тогтвортой байдал нь харилцаа холбоо, мэдлэг дамжуулах аргад нөлөөлдөг. Дэвенпорт, Прусак нарын (1998) бичсэнээр “Мэдлэгээ хуваалцах нь заавал байх ёстой зүйл юм” гэжээ учир нь хүмүүс хувь хүний ​​мэдлэгээ үнэ цэнэтэй, чухал гэж үздэг. Бусдаас ирж буй мэдлэгт үл итгэх, итгэлгүй байх нь байгалийн жам юм. Мэдлэгээ хуваалцах менежментийн нөхцөлөөр хангах нь компаниудад дарамт, боломжийг нэгэн зэрэг олгож байна гэсэн үг юм. Тиймээс хүмүүсийг мэдлэгээ дамжуулж, итгэлцлийг бий болгохыг уриалах нь чухал юм. Олон улсын хэд хэдэн судлаачид эдгээр хоёр хүчин зүйлийн уялдаа холбоог судалж үзсэн байдаг (Кришнан нар, 2013; Сингх, 2014; Шаффер, 2015; Бенсик - Мачова, 2015). Үүнтэй холбоотойгоор хүний ​​нөөцийн үнэ цэнэ өсөх, сэтгэл зүйн үйл ажиллагааны үр дүнг байгууллагын үйл ажиллагаанд ашиглах, улмаар зах зээлийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх нь удирдлагын хувьд чухал асуудал болж байна. Янз бүрийн насны бүлгүүдийн хамтын ажиллагаа, тэдний хоорондын хандлагын  асуудлаас үүдэлтэй зөрчилдөөнийг зохицуулах нь улам хүнд болж байна. Эдгээр асуудлууд нь мэдлэг хуваалцах салбарт илүү их гарч ирдэг. Тэтгэврийн насыг уртасгасны үр дүнд ихэнх компаниудад хамтран ажиллах, хамтарч ажиллахаас өөр аргагүйд хүрсэн тохиолдол 3-4 үе байдаг. Эдгээр насны бүлгүүдийн сэтгэлгээ, хандлага, зан байдал, үнэт зүйлсийн тогтолцооны ялгаа, уян хатан байдал, техникийн мэдлэг нь хэд хэдэн зөрчилдөөний эх үүсвэр болж болох бөгөөд эдгээр асуудлыг зохицуулах нь заримдаа маш хэцүү байдаг. Өнөө үед хамгийн залуу хоёр бүлэгт тавигдах шаардлагыг хангаж мэдлэг хуваалцах сонирхолд нийцүүлэн тэдний хэрэгцээг хэрхэн зохицуулах вэ гэдэг нь хамгийн сүүлийн үеийн, шийдэгдээгүй асуудал болоод байна. Үүнтэй холбогдуулсан байгууллагын шийдлүүд байдаг бөгөөд эдгээрийг хамгийн залуу насны бүлгүүд удирдлагаас шаарддаг байна. (Сингх, 2014). Эдгээр шийдэл нь жишээлбэл: хэвийн бус ажил эрхлэлт, гэр оффис эсвэл урьд өмнө ашиглаж байгаагүй техникийн төхөөрөмж ашиглах боломжууд; эсвэл ergonomics, ажлын байрны зохион байгуулалтын шийдэл  нь халуун ширээ, дундын ширээ, задгай талбай, гарц, хөдөлгөөнт төв гэх мэт  шийдлүүд гарч ирэв. Ийм шинээр элсэж буй Z үеийн ажлын үнэт зүйлийг судлах шаардлагатай байна.

0

  1. Судлагдсан байдлын судалгаа:

0

Evelin Gimbergsson, Sandra Lundber (2015)  нарын Z Generation-ийн ажлын үнэт зүйл: Z Generation-ийн ажлын үнэт зүйлийн янз бүрийн бүлгийг тайлбарласан тоон судалгаанд Z-ийн үеийнхэн өөр өөр бүлгүүдэд ажлын үнэт зүйл нь юугаараа ялгарч байгааг тайлбарласан. Менежерүүд ажил олгогчийнхоо брэндийг бий болгож, компанидаа шинэ ажилчдыг элсүүлэхдээ ирээдүйн ажиллагсад ямар мэргэжилтэй болохыг биш ямар хүйс хайж байгаагаа голчлон анхаарч үзэх хэрэгтэй гэжээ. Мөн Z үеийнхнээс гадна Y үеийнхнийг давхар харьцуулан судалсан судалгаа болох Bencsik Andrea, Horváth-Csikós Gabriella, Juhász Tímea (2016) нарын “Ажлын байран дахь Y ба Z үеийнхэн” хэмээх судалгаанд Y болон Z үеийнхэний ажлын байран дахь ялгаатай байдлын талаар тусгагдсан. Янз бүрийн насны бүлгүүдийн хамтын ажиллагаа нь зөрчилдөөн төдийгүй эерэг үр дүнг бий болгож чадна, үүнд хүний ​​нөөцийн нэмэлт хэрэгжилт чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Хүний нөөцийн өнөөгийн үйл ажиллагааг өөрчлөх нь шинэ үеийг шинэ шаардлага, шинэ онцлог шинж чанараараа байгууллагын идэвхитэй, үр бүтээлтэй гишүүн байлгахад зайлшгүй шаардлагатай юм. Эдгээр өөрчлөлтүүд нь харилцаа холбоо, хүсэл эрмэлзэл, корпорацуудын хөгжилд нөлөөлдөг гэж дүгнэжээ.

0

Эдгээр судалгаа дундаас хамгийн өргөн хүрээн судлагдсан бүтээл буюу Pei-Yu Hsieh (2018)-ын Z Generation-ийн ажлын үнэт зүйлийг судалсан судалгаанд  Z Generation-ийн ажлын үнэ цэнийг судлан, ажлын байран дахь шинэ үеийн хүмүүсийн өмнө тулгарч буй бэрхшээлийг даван туулах явцад байгууллагын менежерүүд ба Хүний нөөц (HR) -д ойлголтуудыг багтаасан. Харин Hemlata Agarwal, Pratiksinh S. Vaghela  (2018) нарын судалгаанд Z Generation-ийн ажлын үнэ цэнэ янз бүрийн бүлгүүдэд (мэргэшсэн байдал, хүйс) ялгаатай байгааг тайлбарласан. Хүйснээс хамаарсан үнэт зүйлийн ялгаа бага ч оюутны мэргэшсэн байдал дээр үндэслэн ажиллах үнэ цэнийг үл тоомсорлож байгаа нь тогтоогджээ. Z үеийнхэн нь өмнөх үеийнхний хувьд өөр өөр шаардлага, сэдэл төрүүлэх хүчин зүйлтэй байна. Энэ үе нь байгууллагуудад орохдоо ажлын байрандаа өөрийн гэсэн өвөрмөц хэрэгцээг чухалчилдаг гэсэн байна. Хамгийн сүүлд саяхан буюу 2020 онд хийгдсэн Kendra Harris –ын судалгаанд Z Generation ажлын байран дээр хэрхэн ажилладаг, Z Generation-ийн хүсэл эрмэлзэл, хүсэл эрмэлзэл нь аж ахуйн нэгжид ажилд орох, хадгалах үйл явцад хэрхэн нөлөөлж болохыг судалсан. Z үеийг дүрслэх тодорхой шинж чанарууд байдаг боловч зарим нь тийм ч их биш байдаг. Зарим нь хангалттай бэлтгэлтэй байх, чадвараа тайвшруулах, эерэг даргатай байх хэрэгтэй. хандлага, тодорхой зорилго, зааварчилгаа хэрэгтэй. Гэсэн хэдий ч тэд олон удаа хариу өгөхийг хүсч байгаа эсэх, виртуал эсвэл биечлэн харилцах харилцааг илүүд үздэг эсэх, эсвэл ажил олгогчдоо үнэнч байх эсэх нь Z үе үеийнхэн улам бүр өсч, улам бүр тодорхойлогдоно гэжээ.

0

  1. Судалгааны арга зүй

0

Судалгаа нь судлах явцад эхлээд эрэл хайгуул хийдэг бөгөөд судалгааны асуудал эцэслэн шийдэгдсэний дараа судалгааны дараагийн шатанд тодорхойлогдоно. Судалгааны зорилго, өгөгдөл цуглуулах таамаглал дээр үндэслэн бүтцийн анкетыг боловсруулсан болно. Мэдээлэл цуглуулах хүмүүсийг сонгоход түүвэрлэх арга техникийг ашигласан. Өгөгдлийг бүрэлдүүлсэн асуулгаар цуглуулж Google docs-оор дамжуулан илгээсэн. Нийгмийн шинжлэх ухааны статистик багцыг (SPSS) цуглуулсан өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийхэд ашигласан болно. Судалгаанд ажлын үнэт зүйлийг таван шалгуур үзүүлэлтээр үнэлүүлсэн.

0

Хүснэгт 1.  Ажлын үнэт зүйлийг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтүүд

0

Theory 

Indicators

Author(s)

Intrinsic work values 

Development 

Kasser and Ryan, 1993; Vanteenkiste et al., 2007; Sengupta, 2015.

Motivation

Twenge et al., 2010.

Extrinsic work values

Power 

Sengupta, 2015.

Status 

Sengupta, 2015; Twenge et al., 2010.

Career 

Kasser & Ryan, 1993; Vanteenkiste et al., 2007; Carlson et al., 2000.

Altruistic work values 

Help others

Frank and Lewis, 2004; Twenge et al., 2008.

Contribute to society

Frank and Lewis, 2004; Perry et al., 2010.

Status-associated work values 

Personal superiority

Ros et al., 1999; Smola and Sutton, 2002; Cennamo and Gardner, 2008.

Social work values

Leisure

Johansson, 2002; Lyons et al., 2003 cited in Ng et al., 2010; Lowe et al, 2008 cited in Ng et al., 2010); Lyons et al. 2006; Strömberg and Karlsson, 2009; Twenge, 2010

Theory 

Co-workers 

Lyons et al. 2006; Twenge, 2010.

Work-life balance

Lyons et al. 2006; Zhang et al., 2007;McDonald and Hite, 2008; Levenson, 2010; Twenge, 2010.

0


 

0

  1. Үр дүн

0

Түүвэр:  Уг судалгааний хүрээнд МУ-ын 17-41 насны хүн амын тоог Хүснэгт 1 –д харуулсанаар 1303484 байна.

0

Судалгааны түүвэр тодорхойлохдоо буцййлтгүй, энгийн санамсаргүй түүврийн аргачлалыг хэрэглэсэн бөгөөд судалгаа авах түүврийн хэмжээ 151 гэж тодорхойлсон. Итгэх магадлал 95%, алдааны хязгаар 8%.

0

0

Зураг 1. Түүврийн хэмжээ тооцов

0

Хүснэгт 1 Хүн амын тоо (2019)

0

Нас

Хүйс

Эрэгтэй

Эмэгтэй

17

Эрэгтэй

22,226

21,369

18

Эрэгтэй

22,964

22,571

19

Эрэгтэй

24,270

23,521

20-24

Эрэгтэй

120,958

118,646

25-29

Эрэгтэй

139,284

138,108

30-34

Эрэгтэй

151,725

153,003

35-39

Эрэгтэй

124,138

127,546

40

Эрэгтэй

22,862

23,558

41

Эрэгтэй

22,795

23,940

 

 

1,303,484

0

Асуулгын судалгааг 100 хүнээс авсан. Түүний 62% нь эмэгтэй, 38% нь эрэгтэй байна. Мөн тэдний 98% нь боловсролын төвшин бүрэн дундаас дээш байна. Судалгаанд оролцогчдын 76% нь 26-аас доош насны хүмүүс байгааг Z үеийнхэн бөгөөд 20% нь Y үеийнхэн байна Хүснэгт 3-5-аас харж болно.

0

 Хүснэгт 3. Оролцогчдын хүйс

0

Хүйс

Давтамж

Хувь

эрэгтэй

38

38.0

эмэгтэй

62

62.0

Нийт

100

100.0

0

Хүснэгт 4. Оролцогчдын боловсролын төвшин

0

Боловсролын төвшин

Давтамж

Хувь

Дунд боловсрол

2

2.0

Бүрэн дунд боловсрол

36

36.0

Бакалавр

59

59.0

Магистр ба түүнээс дээш

3

3.0

Нийт

100

100.0

0

Хүснэгт 5. Оролцогчдын хүйс

0

Нас

Давтамж 

Хувь 

26-аас доош

76

76.0

26-41

20

20.0

42-55

3

3.0

55-аас дээш

1

1.0

Нийт

100

100.0

0

3.1 Найдвартай байдал ба хүчинтэй байдал

0

Хэмжих хэрэгслийн нарийвчлал, тууштай байдлыг шалгахын тулд найдвартай байдлын тестийг хийсэн бөгөөд найдвартай байдлын шалгуур үзүүлэлтийг (α) нийт хэмжлийн масштаб ба барилга тус бүрт тооцоолсон болно. Найдвартай байдлын тестийн түгээмэл хэрэглэгддэг зөвшөөрөгдөх утга нь 0.70 байна. Хүснэгт 5-т тодорхойлолтын статистик дундаж, стандарт хазайлтаар босго төвшингээс дээгүүр байгаа найдвартай байдлын тестийн үр дүнг харуулав. Ажлын үнэт зүйлийн 5 дэд бүлэгт 31 шалгуур үзүүлэлтүүд нь зохих ёсоор бүлэглэгдэж чадаж байгааг баталгаажуулан харуулах зорилготойгоор энэхүү шинжилгээг хийсэн. 0.956 буюу  95.6% судалгаанд оролцогчид түүврийн найдвартай байдлыг маш сайн хангасан байна. Дээрх асуултуудад фактор анализ хийхэд дундаж үзүүлэлтүүд нь ойролцоо буюу 5 багцыг үүсгэж багцлагдаж байна. Нийт судалгааны үр дүн нь нийт түүврийнхээ 64%-г зөв тайлбарлаж байна.

0

Хүснэгт 6. Түүврийн найдвартай байдал

0

 

Бүрэлдэхүүн

Хүчин зүйлийн тоо

Кронбах Альфа 

Нийт 

1

Intrinsic Work Value

5

.837

0.956

2

Extrinsic Work Value

9

.887

3

Altruistic Work Value

6

.920

4

Status-Associated Work Value

2

.899

5

Social Values Concern the Relationship

9

.930

0

Энэхүү арга хэмжээ нь санаатайгаар тавьсан асуултын агуулгыг тусгасан эсэхийг шалгах зорилгоор хүчинтэй эсэхийг шалгасан (Bryman & Bell, 2011). Хүснэгт 6-д судалгааны хувьсагч хоорондын хамаарлыг харуулав. Таван хувьсагчийн аль нь ч хамаарлын утгыг давсангүй, 596 нь Нолан ба Хайнцен (2008) -ын дагуу Пирсон корреляцын утгатай нийцэхгүй байна. Нолан ба Хайнзен (2008) нар хоорондоо уялдаатай утга >9 байх шаардлагатай гэж үздэг. Тиймээс дотоод, гадаад, альтруист, статус, нийгмийн ажлын үнэ цэнэ нь ижил онолын талбарыг туршиж үзэхгүй гэдгийг нотолж болно. Sig (2-tailed) нь ихэнх хувьсагчдын хувьд P утга нь .000 байсан болохыг харуулж байгаа бөгөөд энэ нь бүх хувьсагчдын хувьд 95% -иас дээш ач холбогдлын төвшинтэй байгааг харуулж байна.

0

Хүснэгт 6.1. Кореляци

0

 

TotalA

TotalB

TotalC

TotalD

TotalE

TotalA

Pearson Correlation

1

.505**

.512**

.338**

.595**

Sig. (2-tailed)

 

.000

.000

.001

.000

N

100

100

100

100

100

TotalB

Pearson Correlation

.505**

1

.548**

.603**

.691**

Sig. (2-tailed)

.000

 

.000

.000

.000

N

100

100

100

100

100

TotalC

Pearson Correlation

.512**

.548**

1

.596**

.665**

Sig. (2-tailed)

.000

.000

 

.000

.000

N

100

100

100

100

100

TotalD

Pearson Correlation

.338**

.603**

.596**

1

.596**

Sig. (2-tailed)

.001

.000

.000

 

.000

N

100

100

100

100

100

TotalE

Pearson Correlation

.595**

.691**

.665**

.596**

1

Sig. (2-tailed)

.000

.000

.000

.000

 

N

100

100

100

100

100

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

0

Ажлын үнэт зүйлийн дундаж оноо

0

Хүснэгт 7. Ажлын үнэт зүйлийн дундаж оноо

0

 

Intrinsic Work Value

Extrinsic Work Value

Altruistic Work Value

Status-Associated Work Value

Social Values Concern the Relationship

Total

N

Valid

100

100

100

100

100

100

Missing

0

0

0

0

0

0

Mean

4.12

3.76

3.95

3.78

4.05

3.93

0

Диаграмм 1 ба Хүснэгт 7 -д тус бүрийн онооны ерөнхий утгыг харуулав. Практикт нийт 100 хүн оролцогчдын хувьд дотоод, альтруист, нийгмийн үнэт зүйл нь бусад утгуудаас хамгийн чухал байгааг харж болно.

0

Диаграмм 1. Оноо

0

0


 

0

Диаграмм 2. Z, Y үеийнхний ажлын үнэт зүйлийн оноо

0

0

Диаграмм 2 –оос Y ,Z үе хоорондын ажлын үнэт зүйлс хир ялгаатай байгааг харуулав. Z үеийнхний хувьд дотоод, нийгмийн үнэт зүйл чухал бол Y үеийнхэн эхлээд нийгмийн дараа нь дотоод үнэт зүйл чухал байна. Эндээс хоорондоо хамгийн их ялгарч байгаа үнэт зүйлийг олж болно. Z үеийнхний хувьд Y  -аас илүү чухалчилдаг нь статустай холбоотой үнэт зүйл (0.37) болон нийгмийн үнэт зүйл (0.3) байна гэдгийг тодорхойлж болно.

0

0

Диаграм 3. Хүйснээс хамаарсан ажлын үнэт зүйлийн оноо

0

Диаграмм 3–т хүйснээс хамаарсан ажлын үнэт зүйлийг харуулав. Эндээс харахад эмэгтэйчүүдийн хувьд дотоод болон нийгмийн үнэт зүйл нь бусдаасаа хамаагүй илүү байгааг тодорхой харуулсан байна. Харин эрэгтэйчүүдийн хувьд мөн ижил хэдий ч бусад үнэт зүйлээс тийм ч их ялгаатай биш гэдгийг харуулжээ. Эндээс ямар үнэт зүйл тэдний хооронд илүү ялгарч байгаа үнэт зүйлийг мөн олж болно. Үүнд эмэгтэйчүүд эрчүүдээс дотоод (0.39), нийгмийн (0.37) үнэт зүйлийг илүү чухалчилдаг болохыг харж байна.

0

Манн-Уитни U тест 

0

Манн-Уитни U тестийг хамааралтай хувьсагч нь ердийн эсвэл тасралтгүй боловч хэвийн хуваарилагдаагүй үед хоёр бие даасан бүлгийн ялгааг харьцуулахад ашигладаг. Судалгаанд Y ,Z үе хоорондын хүйснээс хамаарсан ажлын үнэт зүйлийг харьцуулах Mann-Whitney U тестийг ашигласан. Туршилтын таамаглал дараах байдалтай байна. 

0

H0: Y ,Z үе хоорондын хүйснээс хамаарсан ажлын үнэт зүйлд мэдэгдэхүйц ялгаа байхгүй. 

0

H1: Y ,Z үе хоорондын хүйснээс хамаарсан ажлын үнэт зүйл ихээхэн ялгаатай байна.
 

0

Хүснэгт 8. Mann Whitney U Test /үе хооронд/

0

 

 

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Дотоод ажлын үнэт зүйл

A1. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед сорилт болсон ажлын үүргийг чухалчилна.

742.0

952.0

-.175

.861

A2. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед чухал холбоо тогтоох боломжийг чухалчилна.

616.0

826.0

-1.374

.170

A3. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед би хувь хүний хувьд өсөж хөгжихийг чухалчилна.

739.0

949.0

-.220

.826

A4. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед урам зориг өгөх  орчинд ажиллахыг чухалчилна.

689.0

899.0

-.729

.466

A5. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед намайг сайн үр  дүнд хүргэхийн тулд эерэг зүйлд өдөөх ажлыг  чухалчилна.

738.0

3664.0

-.225

.822

Гадаад ажлын үнэт зүйл

B1. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед илүү өндөр албан  тушаал (менежер г.м)-ийг чухалчилна.

688.5

898.5

-.666

.506

B2. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед бие даан ажиллах боломжийг чухалчилна.

608.5

818.5

-1.432

.152

B3. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед үүрэг хариуцлага маш их ажлын байрыг чухалчилна.

728.0

3654.0

-.304

.761

B4. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед материаллаг зүйлийг шагнал гэж үзэж чухалчилна.

614.5

3540.5

-1.355

.176

B5. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед компанийн статус(байр суурь, нэр хүнд)-ийг чухалчилна.

667.0

3593.0

-.875

.382

B6. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед цалинг чухалчилна.

679.0

889.0

-.780

.435

B7. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед тус компанидаа өсөж хөгжих таатай боломжийг чухалчилна.

656.5

866.5

-1.050

.294

B8. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед карьерийн хувьд өсөж хөгжих илүү урт боломжийг чухалчилна.

655.5

865.5

-1.061

.289

B9. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед тухайн компанийн карьерийн өгөөжийг чухалчилна.

724.5

934.5

-.342

.733

0

   

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Альтруист ажлын үнэт зүйл

C1. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед мэдлэг хуваалцах боломжийг чухалчилна.

709.0

919.0

-.495

.620

C2. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед өөртөө тустай байж болох ажлын байрыг чухалчилна.

726.0

3652.0

-.333

.739

C3. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед тусархаг/туслахад бэлэн ажлын орчинг чухалчилна.

671.5

881.5

-.841

.400

C4. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед нийгэмдээ хувь нэмэр оруулдаг компанийг чухалчилна.

648.0

858.0

-1.086

.278

C5. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед сайн дурын ажлыг чухалчилна.

708.5

3634.5

-.484

.629

C6. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед нийгэмдээ анхаарал тавьдаг компанийг чухалчилна.

732.5

942.5

-.265

.791

Статус

D1. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед би бахархал төрүүлэх компанийг чухалчилна.

695.0

905.0

-.619

.536

D2. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед би ололт амжилтад хүрэх байдлыг чухалчилна.

621.5

831.5

-1.324

.186

Social ажлын үнэт зүйл

E1. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед уян хатан ажлын цагийг чухалчилна.

604.0

814.0

-1.532

.126

E2. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед ажлын байран дээр  даргын хяналт, шаардлагагүй бие даан ажиллах  ажил үүргийг чухалчилна.

661.5

871.5

-.945

.344

E3. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед би чөлөөт цагийг чухалчилна.

635.5

845.5

-1.199

.230

E4. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед хамт ажиллагчидтайгаа сайн харилцаатай байхыг чухалчилна.

496.5

706.5

-2.655

.008

E5. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед хөгжилтэй орчинд ажиллахыг чухалчилна.

667.0

877.0

-.905

.366

E6. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед хамтран ажиллагчидтайгаа хамтран ажиллах таатай боломжийг чухалчилна.

521.0

731.0

-2.391

.017

E7. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед миний ажил болон  хувийн амьдралын аль алиных нь тэнцвэрийг  хангасан байдлыг чухалчилна.

718.5

928.5

-.405

.685

E8. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед ажил-амьдралын тэнцвэрт байдлыг хянах хяналттай байхыг чухалчилна.

626.0

836.0

-1.311

.190

E9. Би ажилд орох хүсэлт гаргахдаа хошин яриа чухал байдаг орчинд ажиллахыг эрхэмлэдэг.

661.0

871.0

-.935

.350

0

Манн Уитнигийн туршилтын үр дүнгээс (Хүснэгт 8) бүх p утга 0.05-аас их байгааг харуулсан (хөх өнгөөр тодруулсан хоёр нийгмийн үнэт зүйлийн үзүүлэлтийг эс тооцвол). Тиймээс бүх үзүүлэлтийг үлдээхийн тулд тэг таамаглалыг хүлээн авна. Y ,Z үе хоорондын хүйснээс хамаарсан ажлын үнэт зүйлийн хувьд мэдэгдэхүйц ялгаа байхгүй байна.

0

Kruskal-Wallis H тест 

0

Крускал-Уоллис Н тест нь тасралтгүй эсвэл ээлжит хамааралтай хувьсагч дээр бие даасан хувьсагчийн хоёр ба түүнээс дээш бүлгүүдийн хооронд статистикийн ялгаа байгаа эсэхийг тодорхойлоход ашиглаж болох зэрэглэлд суурилсан хэмжигдэхүүнгүй тест юм. Судалгааны явцад Y ,Z үе хоорондын ажлын үнэт зүйлийг Маркетинг, Санхүү, Хүний нөөцийн менежмент гэсэн мэргэжлээрээ харьцуулан судлах зорилгоор Крускал-Уоллис тестийг ашигласан болно. Туршилтын таамаглал дараах байдалтай байна. 

0

H0: Y ,Z үе хоорондын ажлын үнэт зүйл, мэргэшлийн ялгаа байхгүй. 

0

H1: Y ,Z үе хоорондын ажлын үнэт зүйл, мэргэшлийн ялгаа ихээхэн бий.

0

Хүснэг 9. Kruskal Walish Test /үе хороонд/

0

 

 

Chi-Square

df

Asymp. Sig.

Дотоод ажлын үнэт зүйл

A1. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед сорилт болсон ажлын үүргийг чухалчилна.

3.918

4

.417

A2. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед чухал холбоо тогтоох боломжийг чухалчилна.

1.400

4

.844

A3. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед би хувь хүний хувьд өсөж хөгжихийг чухалчилна.

5.819

4

.213

A4. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед урам зориг өгөх  орчинд ажиллахыг чухалчилна.

1.807

4

.771

A5. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед намайг сайн үр  дүнд хүргэхийн тулд эерэг зүйлд өдөөх ажлыг  чухалчилна.

5.719

4

.221

Гадаад ажлын үнэт зүйл

B1. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед илүү өндөр албан  тушаал (менежер г.м)-ийг чухалчилна.

.389

4

.983

B2. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед бие даан ажиллах боломжийг чухалчилна.

4.764

4

.312

B3. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед үүрэг хариуцлага маш их ажлын байрыг чухалчилна.

9.106

4

.058

B4. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед материаллаг зүйлийг шагнал гэж үзэж чухалчилна.

1.368

4

.850

B5. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед компанийн статус(байр суурь, нэр хүнд)-ийг чухалчилна.

7.967

4

.093

B6. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед цалинг чухалчилна.

5.755

4

.218

B7. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед тус компанидаа өсөж хөгжих таатай боломжийг чухалчилна.

15.323

4

.004

0

   

Chi-Square

df

Asymp. Sig.

 

B8. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед карьерийн хувьд өсөж хөгжих илүү урт боломжийг чухалчилна.

6.029

4

.197

B9. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед тухайн компанийн карьерийн өгөөжийг чухалчилна.

7.547

4

.110

Альтруист ажлын үнэт зүйл

C1. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед мэдлэг хуваалцах боломжийг чухалчилна.

3.731

4

.444

C2. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед өөртөө тустай байж болох ажлын байрыг чухалчилна.

3.721

4

.445

C3. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед тусархаг/туслахад бэлэн ажлын орчинг чухалчилна.

6.795

4

.147

C4. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед нийгэмдээ хувь нэмэр оруулдаг компанийг чухалчилна.

9.510

4

.050

C5. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед сайн дурын ажлыг чухалчилна.

7.382

4

.117

C6. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед нийгэмдээ анхаарал тавьдаг компанийг чухалчилна.

6.692

4

.153

Статус

D1. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед би бахархал төрүүлэх компанийг чухалчилна.

2.331

4

.675

D2. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед би ололт амжилтад хүрэх байдлыг чухалчилна.

3.584

4

.465

Social ажлын үнэт зүйл

E1. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед уян хатан ажлын цагийг чухалчилна.

2.310

4

.679

E2. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед ажлын байран дээр  даргын хяналт, шаардлагагүй бие даан ажиллах  ажил үүргийг чухалчилна.

2.273

4

.686

E3. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед би чөлөөт цагийг чухалчилна.

2.750

4

.600

E4. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед хамт ажиллагчидтайгаа сайн харилцаатай байхыг чухалчилна.

6.155

4

.188

E5. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед хөгжилтэй орчинд ажиллахыг чухалчилна.

7.237

4

.124

E6. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед хамтран ажиллагчидтайгаа хамтран ажиллах таатай боломжийг чухалчилна.

4.734

4

.316

E7. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед миний ажил болон  хувийн амьдралын аль алиных нь тэнцвэрийг  хангасан байдлыг чухалчилна.

7.811

4

.099

E8. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед ажил-амьдралын тэнцвэрт байдлыг хянах хяналттай байхыг чухалчилна.

10.418

4

.034

E9. Би ажилд орох хүсэлт гаргахдаа хошин яриа чухал байдаг орчинд ажиллахыг эрхэмлэдэг.

5.319

4

.256

0

Kruskal-Wallis H тестийн үр дүнгээс (Хүснэгт 9) бүх p утгууд 0.05-аас их байгааг харуулж байна (шар өнгөөр тодруулсан гурван үзүүлэлтийг эс тооцвол). Тиймээс бүх үзүүлэлтийг үлдээхийн тулд тэг таамаглалыг хүлээн авна. Y ,Z үе хоорондын ажлын үнэт зүйл, мэргэшлийн ялгаа байхгүй. 

0

Z Үеийнхний хүйс хоорондын ялгаа

0

Туршилтын таамаглал дараах байдалтай байна.

0

H0: Z үеийнхний хүйснээс хамаарсан ажлын үнэт зүйлд мэдэгдэхүйц ялгаа байхгүй. 

0

H1: Z үеийнхний хүйснээс хамаарсан ажлын үнэт зүйл ихээхэн ялгаатай байна.

0

Хүснэгт 10. Mann Whitney U Test /Z үеийн хүйс хооронд/

0

 

 

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Дотоод ажлын үнэт зүйл

A1. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед сорилт болсон ажлын үүргийг чухалчилна.

584.0

1019.0

-1.111

.267

A2. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед чухал холбоо тогтоох боломжийг чухалчилна.

576.5

1011.5

-1.199

.231

A3. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед би хувь хүний хувьд өсөж хөгжихийг чухалчилна.

630.0

1065.0

-.642

.521

A4. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед урам зориг өгөх  орчинд ажиллахыг чухалчилна.

526.0

961.0

-1.911

.056

A5. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед намайг сайн үр  дүнд хүргэхийн тулд эерэг зүйлд өдөөх ажлыг  чухалчилна.

562.5

997.5

-1.440

.150

Гадаад ажлын үнэт зүйл

B1. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед илүү өндөр албан  тушаал (менежер г.м)-ийг чухалчилна.

669.5

1797.5

-.133

.894

B2. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед бие даан ажиллах боломжийг чухалчилна.

571.0

1006.0

-1.240

.215

B3. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед үүрэг хариуцлага маш их ажлын байрыг чухалчилна.

659.0

1787.0

-.255

.799

B4. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед материаллаг зүйлийг шагнал гэж үзэж чухалчилна.

631.5

1759.5

-.551

.581

B5. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед компанийн статус(байр суурь, нэр хүнд)-ийг чухалчилна.

660.5

1788.5

-.235

.814

B6. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед цалинг чухалчилна.

545.0

980.0

-1.567

.117

B7. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед тус компанидаа өсөж хөгжих таатай боломжийг чухалчилна.

488.5

923.5

-2.350

.019

B8. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед карьерийн хувьд өсөж хөгжих илүү урт боломжийг чухалчилна.

490.0

925.0

-2.346

.019

B9. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед тухайн компанийн карьерийн өгөөжийг чухалчилна.

532.0

967.0

-1.709

.087

0 

0

   

Mann-Whitney U

Wilcoxon W

Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Альтруист ажлын үнэт зүйл

C1. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед мэдлэг хуваалцах боломжийг чухалчилна.

576.0

1011.0

-1.221

.222

C2. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед өөртөө тустай байж болох ажлын байрыг чухалчилна.

529.0

964.0

-1.773

.076

C3. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед тусархаг/туслахад бэлэн ажлын орчинг чухалчилна.

669.0

1104.0

-.141

.888

C4. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед нийгэмдээ хувь нэмэр оруулдаг компанийг чухалчилна.

642.0

1770.0

-.456

.648

C5. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед сайн дурын ажлыг чухалчилна.

673.5

1108.5

-.089

.929

C6. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед нийгмдээ анхаарал тавьдаг компанийг чухалчилна.

678.5

1113.5

-.034

.973

Статус

D1. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед би бахархал төрүүлэх компанийг чухалчилна.

617.5

1745.5

-.730

.465

D2. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед би ололт амжилтад хүрэх байдлыг чухалчилна.

602.0

1730.0

-.905

.365

Social ажлын үнэт зүйл

E1. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед уян хатан ажлын цагийг чухалчилна.

521.0

956.0

-1.879

.060

E2. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед ажлын байран дээр  даргын хяналт, шаардлагагүй бие даан ажиллах  ажил үүргийг чухалчилна.

633.5

1761.5

-.543

.587

E3. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед би чөлөөт цагийг чухалчилна.

609.0

1044.0

-.830

.406

E4. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед хамт ажиллагчидтайгаа сайн харилцаатай байхыг чухалчилна.

610.5

1045.5

-.876

.381

E5. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед хөгжилтэй орчинд ажиллахыг чухалчилна.

637.5

1072.5

-.511

.609

E6. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед хамтран ажиллагчидтайгаа хамтран ажиллах таатай боломжийг чухалчилна.

521.5

956.5

-1.939

.053

E7. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед миний ажил болон  хувийн амьдралын аль алиных нь тэнцвэрийг  хангасан байдлыг чухалчилна.

463.5

898.5

-2.534

.011

E8. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед ажил-амьдралын тэнцвэрт байдлыг хянах хяналттай байхыг чухалчилна.

500.0

935.0

-2.125

.034

E9. Би ажилд орох хүсэлт гаргахдаа хошин яриа чухал байдаг орчинд ажиллахыг эрхэмлэдэг.

637.5

1765.5

-.493

.622

0

Манн Уитнигийн туршилтын үр дүнгээс (Хүснэгт 10)  ихэнхи p утга 0.05-аас их байгааг харуулсан. Гэвч Z үеийнхний хувьд хүйснээс хамаарсан ажлын үнэт зүйл нь тодорхой хэмжээний ялгаатай байгаа нь харагдаж байна. Гадаад, нийгмийн үнэт зүйл дээр хүйсээс хамаарсан ялгаатай байдал илүү ажиглагдаж байна. Иймд нэг буюу Z үеийнхний хүйснээс хамаарсан ажлын үнэт зүйл ихээхэн ялгаатай байна.

0

Z үеийнхний ажлын үнэт зүйл, мэргэшлийн хоорондын ялгаа

0

Туршилтын таамаглал дараах байдалтай байна.

0

H0: Z үеийнхний ажлын үнэт зүйл, мэргэшлийн хоорондын ялгаа байхгүй. 

0

H1: Z үеийнхний ажлын үнэт зүйл, мэргэшлийн хооронд ихээхэн ялгаа бий.

0

Хүснэгт 11.  Kruskal Walish Test /Z үеийнхний мэргэшил хороонд/

0

 

 

Chi-Square

df

Asymp. Sig.

Дотоод ажлын үнэт зүйл

A1. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед сорилт болсон ажлын үүргийг чухалчилна.

1.579

4

.813

A2. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед чухал холбоо тогтоох боломжийг чухалчилна.

2.833

4

.586

A3. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед би хувь хүний хувьд өсөж хөгжихийг чухалчилна.

3.632

4

.458

A4. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед урам зориг өгөх  орчинд ажиллахыг чухалчилна.

.851

4

.931

A5. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед намайг сайн үр  дүнд хүргэхийн тулд эерэг зүйлд өдөөх ажлыг  чухалчилна.

3.541

4

.472

Гадаад ажлын үнэт зүйл

B1. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед илүү өндөр албан  тушаал (менежер г.м)-ийг чухалчилна.

.753

4

.945

B2. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед бие даан ажиллах боломжийг чухалчилна.

1.336

4

.855

B3. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед үүрэг хариуцлага маш их ажлын байрыг чухалчилна.

8.435

4

.077

B4. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед материаллаг зүйлийг шагнал гэж үзэж чухалчилна.

5.255

4

.262

B5. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед компанийн статус(байр суурь, нэр хүнд)-ийг чухалчилна.

8.519

4

.074

B6. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед цалинг чухалчилна.

2.424

4

.658

B7. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед тус компанидаа өсөж хөгжих таатай боломжийг чухалчилна.

10.049

4

.040

B8. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед карьерийн хувьд өсөж хөгжих илүү урт боломжийг чухалчилна.

4.197

4

.380

B9. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед тухайн компанийн карьерийн өгөөжийг чухалчилна.

6.883

4

.142

0

   

Chi-Square

df

Asymp. Sig.

Альтруист ажлын үнэт зүйл

C1. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед мэдлэг хуваалцах боломжийг чухалчилна.

2.920

4

.571

C2. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед өөртөө тустай байж болох ажлын байрыг чухалчилна.

6.325

4

.176

C3. Би ажилд орох хүсэлт гаргахүед тусархаг/туслахад бэлэн ажлын орчинг чухалчилна.

6.855

4

.144

C4. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед нийгэмдээ хувь нэмэр оруулдаг компанийг чухалчилна.

11.000

4

.027

C5. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед сайн дурын ажлыг чухалчилна.

11.116

4

.025

C6. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед нийгэмдээ анхаарал тавьдаг компанийг чухалчилна.

8.186

4

.085

Статус 

D1. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед би бахархал төрүүлэх компанийг чухалчилна.

4.529

4

.339

D2. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед би ололт амжилтад хүрэх байдлыг чухалчилна.

7.347

4

.119

Social ажлын үнэт зүйл

E1. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед уян хатан ажлын цагийг чухалчилна.

6.189

4

.185

E2. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед ажлын байран дээр  даргын хяналт, шаардлагагүй бие даан ажиллах  ажил үүргийг чухалчилна.

5.188

4

.269

E3. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед би чөлөөт цагийг чухалчилна.

6.589

4

.159

E4. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед хамт ажиллагчидтайгаа сайн харилцаатай байхыг чухалчилна.

9.298

4

.054

E5. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед хөгжилтэй орчинд ажиллахыг чухалчилна.

8.954

4

.062

E6. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед хамтран ажиллагчидтайгаа хамтран ажиллах таатай боломжийг чухалчилна.

7.439

4

.114

E7. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед миний ажил болон  хувийн амьдралын аль алиных нь тэнцвэрийг  хангасан байдлыг чухалчилна.

6.773

4

.148

E8. Би ажилд орох хүсэлт гаргах үед ажил-амьдралын тэнцвэрт байдлыг хянах хяналттай байхыг чухалчилна.

7.618

4

.107

0

Kruskal-Wallis H тестийн үр дүнгээс (Хүснэгт 11) ихэнх p утгууд 0.05-аас их байгааг харуулж байна (шар өнгөөр тодруулсан гурван үзүүлэлтийг эс тооцвол). Гэхдээ бусад үзүүлэлтийн цөөн хэсгийг 0.05-аас бага зэрэг их утгууэзэлсэн байна. Гэсэн хэдий ч бүх үзүүлэлтийг үлдээхийн тулд тэг таамаглалыг хүлээн авна. Z үеийнхний ажлын үнэт зүйл, мэргэшлийн хооронд ялгаа байхгүй.

0

Дүгнэлт

0

Судалгааны зорилго нь Y,Z үе хоорондын ажлын үнэт зүйлийн ялгаатай байдлыг судлах, тэр дундаа Z үеийн ажлын үнэт зүйлийг илүү мэдэх явдал байв. Судалгааны ажилд уран зохиолын тойм дээр үндэслэн дотоод, гадаад, алтруист, статус, нийгмийн үнэт зүйлийг авч үзсэн. Өгөгдлийг дүрсэлсэн дүн шинжилгээ хийснээр үе үеийнхэн дотоод, альтурист, нийгмийн үнэт зүйлд илүү их ач холбогдол өгч байгааг харуулсан. Цаашилбал, ажлын үнэт зүйлийн хүйсэнд суурилсан харьцуулан судалж ажлын үнэт зүйлийн хувьд эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн хооронд ялгаа бага байгааг харуулж байна. Мэргэшсэн байдлын хувьд Хүний нөөц, Санхүү, Захиргааны мэргэшилтэй Y,Z үеийнхэн ажлын үнэт зүйлийг харьцуулах хандлагатай байна. 

0

Z үеийнхний хувьд хүйснээс хамаарсан ажлын үнэт зүйлийн ялгаатай байдал өндөр гарсан нь шинэ үеийнхэн хүйсийн хувьд өөр өөр үнэлэмжтэй байгааг харуулж байна. Мэргэшсэн байдлаас хамаарсан ажлын үнэт зүйлийн ялгаа бага гарсан бөгөөд Маркетинг, Хүний нөөц, Санхүүгийн мэргэшилтэй Z  үеийнхэн илүү ажлын үнэт зүйлийг харьцуулах хандлагатай байна.

0

Эдгээр Y,Z үеийнхэн нь одоо ч ажлын байранд хамтран ажиллаж байгаа бөгөөд аливаа байгууллага тэдний ажлын үнэт зүйл дээр тулгуурлаж компаниа илүү дэвшилтэт ажлын байрны тохитой нөхцөлийг бүрдүүлснээр ажлын бүтээмж ихсэх цаашлаад олон давуу талуудыг бий болгох хандлага ажиглагдаж байна. Мөн шинэ үеийнхэн буюу Z үеийнхэн нь өмнөх үеийнхний хувьд өөр өөр шаардлага, өдөөх хүчин зүйлтэй байдаг бололтой. Энэ үе нь байгууллагуудад орохдоо ажлын байрандаа өвөрмөц хэрэгцээг бий болгох болно. Байгууллага нь шилдэг Z үеийнхнийг ажиллуулъя гэвэл ажиллах орчин буюу байгууллагын дотоод ажиллах орчинд анхаарахын сацуу хамтач найрсаг нийгэмдээ анхаардаг тийм орчинг бүрдүүлснээр шилдэг шинэ үеийнхнийг элсүүлж чадах юм.

0

Ном зүй

0

  1. Evelin Gimbergsson, Sandra Lundber (2015), Work values of Generation Z. 2FE21E, Bachelor thesis
  2. Bencsik Andrea, Horváth-Csikós Gabriella, Juhász Tímea (2016), Y and Z Generations at Workplace. Journal of Competitiveness 6(3):90-106
  3. Hemlata Agarwal, Pratiksinh S. Vaghela (2018), WORK VALUES OF GEN Z:Bridging the Gap to the Next Generation. INC-2018 - National Conference on Innovative Business Management Practices in 21st CenturyAt: Gujarat, India
  4. Pei-Yu Hsieh (2018), Exploring generation z’s work values: implications for future work. ProQuest LLC.789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, MI 48106 - 1346
  5. Kendra Harris (2020), New Gener A New Generation of W ation of Workers: Pr ers: Preparing for Gener eparing for Generation Z in the ation Z in the Workplace. Senior Theses. 335.

0

Мэдэгдэх

0

0

×

Саналууд

Санал бичих

Таалагдаж байна

Таалагдахгүй байна

Нэр томъёо оруулаагүй байна.

Хэлэлцүүлгийн Like/dislike

Хэлэлцүүлэг үзсэн