Буцах

2021008 - Блокчейн технологийг нэвтрүүлэх замаар бизнесийн өөрчлөлт хийх боломж

Нийгэм

Хураангуй

0

Блокчейн технологи нь төвлөрсөн бус өгөгдлийн сангийн технологид шинэ шийдэл болж өгсөн. Энэ шинэчлэлт нь хуучин технологийг шинэ арга замтай холбосноор илүү сайжирч хөгжиж байна. Одоо блокчейнийг бие даасан хэрэглэгчдийн нэгдэл мэдээллийн санг хадгалж, мэдээллийг хуваалцаж мөн удирдаж ажиллах төвлөрсөн бус өгөгдлийн сан гэж ойлгож болно. Энэхүү судалгаанд блокчейн технологийг нэвтрүүлж буй улс орнуудын чиг хандлагыг судалж, аль салбартаа түлхүү энэхүү технологийг нэвтрүүлж байгаа болох, ямар өөрчлөлт гарч буй талаар судалж байгаа юм. Мөн монгол улсад нэвтрүүлэх ямар шаардлага байгаа эсэх,  ямар асуудлууд шийдэгдэх талаар нарийн судалж, төсөл боловсруулахад энэхүү судалгааны зорилго оршиж байгаа юм.  

0

Түлхүүр үг: Блокчейн технологи, бизнесийн салбар, өөрчлөлт, асуудал

0

Удиртгал

0

Блокчейн технологи нь сүүлийн жилүүдэд хамгийн их анхаарлын төвд байгаа сэдэв юм. Тухайн технологийн ямар улс хүлээн зөвшөөрч, өөрийн үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж, ямар асуудлуудаа шийдвэрлэж буйг нарийн судалж Монгол улсад тулгамдаж байгаа олон асуудлуудыг блокчейн технологийн тусламжтайгаар шийдвэрлэх боломж байгаа эсэхийг тогтооход энэхүү судалгааны зорилго чиглэгдэж байгаа юм. 

0

 1. Блокчейн технологи ба бизнесийн өөрчлөлтийн онол, арга зүй

0

Блокчейн (англ. Blockchain, мөн Block Chain) гэдэг нь бие даасан хэрэглэгчдийн сүлжээ хооронд цахим мэдээллийн сан үүсгэх болон хуваалцах боломжтой болгох мэдээллийн зохион байгуулалт юм. Блокчейн нь төвлөрсөн бус өгөгдлийн сангийн технологид шинэ шийдэл болж өгсөн. Энэ шинэчлэлт нь хуучин технологийг шинэ арга замтай холбосноор илүү сайжирч хөгжиж байна. Одоо блокчейнийг бие даасан хэрэглэгчдийн нэгдэл мэдээллийн санг хадгалж, мэдээллийг хуваалцаж мөн удирдаж ажиллах төвлөрсөн бус өгөгдлийн сан гэж ойлгож болно. Блокчейн нь крипто валютын бүх гүйлгээг хянах олон нийтийн дэвтэр хэлбэрээр үүссэн суурь технологи юм. Энэхүү технологи нь гүйлгээ боловсруулах, бүртгэл хөтлөх цахим систем болж ажилладаг. Энэ нь сүлжээнд холбогдсон янз бүрийн оролцогчдод ихэвчлэн олон нийтэд аюулгүй сүлжээгээр дамжуулан мэдээллийг хянах боломжийг олгодог бөгөөд ингэснээр аливаа төрлийн хөндлөнгийн баталгаажуулалт хийх шаардлагагүй болно (Reportlinker).

0

 • Блокчейн гэж юу вэ?

0

Блокчейн нь тодорхой мэдээлэл (өгөгдлийн сан) агуулсан, гэхдээ сүлжээнд (peer-to-peer) нэгтгэгдсэн аюулгүй, жинхэнэ байдлаар агуулагддаг блокуудын гинжин хэлхээ юм. Өөрөөр хэлбэл, блокчейн нь төв серверийн оронд хоорондоо холбогдсон компьютеруудын нэгдэл бөгөөд бүхэл бүтэн сүлжээ төвлөрсөн бус гэсэн үг бөгөөд үүнийг илүү хялбар болгохын тулд блокчейн ойлголтыг ижил Google Doc дээр нэгэн зэрэг ажиллахтай харьцуулж болно ((MLSDev) 2019).

0

Хамгийн энгийн ойлголтоор бол блокчейн технологи нь гүйлгээг блок болгон бүртгэдэг өөрчлөгддөггүй дэвтэр юм. Ажил гүйлгээний цуглуулга нь блок үүсгэдэг бөгөөд блокуудын хоорондоо уялдаатай байх нь блокийн сүлжээ үүсгэдэг. Нэгэнт гүйлгээг блокт байрлуулсан бол системийн аюулгүй байдалд халдаагүй л бол өмнөх гүйлгээний агуулгыг өөрчлөхийн тулд блокыг буцаах боломжгүй юм. Хэрэглэгч зөвхөн өмнөх гүйлгээнд шинэ дэлгэрэнгүй мэдээллийг нэмж оруулах боломжтой бөгөөд өмнөх бүх гүйлгээ нь номын дэвтэрт үлдэх түүхэнд хадгалагдан үлдэх болно.

0

 • Блокчейн бол тараасан мэдээллийн бааз, төвлөрсөн бус технологи юм.

0

Тодорхойлолтын дагуу гүйлгээг блокчейн сүлжээнд байгаа бүх хэрэглэгчид бүртгэдэг тул блокчейн нь төвлөрлийг сааруулах үндсэн түвшинг бий болгодог. Гүйлгээний бүртгэлд гарсан аливаа өөрчлөлтийг хууль ёсны гэж хүлээн зөвшөөрөхийн тулд блокийн хэрэглэгчдийн дийлэнх нь баталгаажуулах ёстой (Publisher Distributed 2017).

0


0

Зураг 1. Төвлөрсөн бус технологи

0

Бүх гүйлгээг блокуудад хадгалдаг бөгөөд блокуудад хадгалагдсан өгөгдлийг нэг компанид хяналт тавьдаггүй бөгөөд сүлжээнд байгаа бүх хүмүүс шифрлэлт бүхий бүрэн өгөгдлийн хуулбартай байх болно. Хүчин төгөлдөр гүйлгээ бүрт блокчейн сүлжээнд блок нэмэгдэж, бүх блок гинжлэгддэг (Murughan 2018).

0

 • Блокчейний үндсэн бүрдүүлэг

0

Эдгээр нь блокчейн архитектурын үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүд юм.

0

Node - blockchain доторх хэрэглэгч эсвэл компьютер

0

Transaction - блокийн системийн хамгийн жижиг барилгын блок

0

Block - сүлжээний бүх зангилаануудад тараасан гүйлгээний багцыг хадгалахад ашигладаг өгөгдлийн бүтэц

0

Chain - тодорхой дарааллын дагуу блокуудын дараалал

0

Miners - блок баталгаажуулах процессыг гүйцэтгэдэг тодорхой зангилаа

0

Consensus - Блокчейн үйл ажиллагаа эрхлэх багц дүрэм, зохицуулалт

0

 • Блокчэйн нь олон төрөлтэй. Үүнд:

0

Нийтийн блокчэйн (Public blockchain): (жишээ нь Bitcoin) нь давтагдашгүй токенуудаар ажиллах томоохон төвлөрсөн бус сүлжээ юм. Тэдгээр нь аль түвшний хэрэглэгчдэд нээлттэй ба тэдэнд дэмжлэг үзүүлэх нээлттэй эхийн кодууд байдаг.

0

Хувийн блокчэйн (Private blockchain): нь ихэвчлэн жижиг хэмжээний сүлжээ байхаас гадна токен ашигладаггүй. Хэрэглэгчид нь нарийн хяналт дор үйл ажиллагаа явуулдаг. Энэ төрлийн блокчэйнүүд итгэмжлэгдсэн гишүүд болон нууцлагдсан дамжуулалттай холбоогоор баталгааждаг.

0

Зөвшөөрөгдсөн блокчэйн (Permissioned blockchain): (жишээ нь Ripple) нь нийтийн болон хувийн блокчэйнүүдийн хосолмол шинжтэй, хувийн блокчэйнтэй ижил хяналттай боловч хянагч нь сүлжээний хэрэглэгч дотроосоо байдаг. Нийтийн блок-чэйнтэй ижлээр томоохон төвлөрсөн бус систем байх ба тэдгээр нь давтагдашгүй токен ашиглана. Код нь зарим нь нээлттэй эхийн, зарим нь нээлттэй эхийн бус байдаг.

0

 • Бизнесийн өөрчлөлт гэж юу вэ?

0

Өөрчлөлт нь тухайн байгууллага болон хувь хүн өөрийн гадаад болон дотоод нөхцөл байдлыг мэдрэн, байж болох боломжийг бодит болгон хэрэгжүүлэхийг хэлнэ.

0

 • Өөрчлөлтийн хоёр үндсэн хэлбэр

0

Байгууллагын түвшин дэх өөрчлөлт: Байгууллагын дийлэнх хүмүүс нь одоогийн байдал нь яваандаа бодит байдалд нийцэхгүй болохыг ойлгож ухамсарласны үндсэн дээр өөрчлөлт хийгдэх нөхцөл бүрдэнэ. Байгууллагын өөрчлөлт гэдэг нь аливаа байгаа дотоод болон гадаад орчныг хүлээн зөвшөөрч, үүнийгээ шинэ нөхцөл байдалд зохицуулан онцгой шинэчлэлийг авчирч чадахуйцаар төлөвлөгдсөн үйл явц юм.

0

Хувь хүний түвшин дэх өөрчлөлт: “Аливаа хүний амжилтын үндэс бол хөдөлмөр, чин сэтгэл, боломж” (Далай лам), “Амжилтын үндэс бол өөрчлөлтөнд бэлэн байх, хүсэл эрмэлзлэлтэй байх, чадвар туршлагатай байх” (Э. Лэньд)
 

0

1.1.Блокчейн технологийн үүсэл, хөгжил

0

Блокчейн технологи нь санхүүгийн салбараас эхлээд үйлдвэрлэл, боловсрол зэрэг олон салбарт нөлөөлж буй 21-р зууны хамгийн том шинэчлэлийн нэг байх ёстой. Блокчейний түүх 1990-ээд оны эхэн үеэс эхэлдэг гэдэг нь олон хүмүүст үл мэдэгдэх зүйл юм.

0

 • /1991-2008/ Стюарт Хабер, Скотт Сторнетта нар анх блокчейн дээр ажиллав
 • /2009/ ГАРАЛ Сатоши Накамото нь биткойн whitepaper гаргав
 • /2010/ Анхны 10000 btc биткойн худалдан авалт хийгдэв
 • /2012/ ГҮЙЛГЭЭ
 • /2013/ Биткойны зах зээл нэг тэрбум доллараас давав

0

           Виталик Бутерин Etherium whitepaper гаргав

0

 • /2014/ Блокчейн технологи R3 байгуулагдсан бөгөөд блокчейн технологийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн 40 гаруй санхүүгийн компаниудын консорциумыг байгуулав
 • /2015/ ГЭРЭЭ Линукс сан нь блокчейн хөгжлийг сайжруулах зорилгоор Hyperledger-ийг танилцуулж байна 

0

           Ethereum Genisis блок үүсгэсэн

0

 • /2016/ Ethereum DAO код дахь алдааг ашиглаж, халдлагад өртөв
 • /2017/ EOS-ийг Block.one нь төвлөрсөн бус програмуудыг байрлуулах шинэ блок протокол болгон танилцуулсан

0

 • /2018/ ХЭРЭГЛЭЭ

0


0

Зураг 2. Блокчейн технологийн түүх

0

Эх сурвалж: https://101blockchains.com/history-of-blockchain-timeline/

0

1.2.Блокчейн технологийг хэрэглэх боломжууд, бусад орны туршлага

0

Урьдчилсан таамаглалаас харахад дэлхийн блокчейн технологийн орлого ойрын жилүүдэд асар их өсөлттэй байх бөгөөд зах зээл 2023 он гэхэд 23.3 тэрбум гаруй долларт хүрэх төлөвтэй байна. (Liu, S. 2019). 

0

Зураг 3. Блокчейн технолгийг нэвтрүүлж буй салбарын үзүүлэлт

0

Дээрх графикаас харахад блокчейн технологийг маш олон салбаруудад нэвтүүлж байгаа бөгөөд, олон улс тухайн технолгийг хүлээн зөвшөөрч буйг харч болно. Ихэнх улс орнууд засгийн газрын үйл ажиллагаандаа блокчейн технологийг нэврүүлж байна. Мөн эрүүл мэндийн салбарыг АНУ дан ганцаараа эзэлж буйг харч болно. 

0


0

Зураг 4. Блокчейн технологийг нэвтрүүлж буй улс орнууд

0

Дээрх графикт блокчейн технологийг нэвтрүүлж буй топ улсуудын үзүүлэлтийг харуулсан бөгөөд тухайн улсын блокчейн технологийг нэвтрүүлж буй салбарыг мөн тусгаж өгсөн юм. Графикаас харахад АНУ хамгийн өндөр үзүүлэлттэй байгааг харч болно. Дараа нь Хятад, Нэгдсэн вант улс, Арабын нэгдсэн Эмират улс зэрэг орсон байна.

0

 • Блокчейн технологийг ашигласан шилдэг компаниуд

0

2008 онд блокчейнийг нэвтрүүлснээс хойш шинээр гарч ирж буй энэхүү шинэлэг технологи нь дэлхийн хэд хэдэн салбарыг аль хэдийн байлдан дагуулжээ. Аюулгүй байдал, ил тод байдал, өртөг ба цаг хугацааны үр ашиг нь компаниудын давуу талыг ашигладаг блокчейн ашиг тусын зөвхөн нэг хэсэг юм. Өнөө үед томоохон корпорацууд блокчейнийг улам их хэрэгжүүлж, үйл ажиллагаагаа эрс өөрчилж, сайжруулж байна. Хамгийн томоос нь авч үзье (Yafimava, D. 2018).

0

 1. Industrial and Commercial Bank of China 
 2. China Construction Bank Corporation 
 3. J.P. Morgan Chase 
 4. Berkshire Hathaway 
 5. Agricultural Bank of China Limited 
 6. Apple 
 7. Microsoft 
 8. Alphabet (formerly Google) 
 9. Walmart 
 10. Daimler 
 11. U.S. Centers for Disease Control and Prevention

0

0

0

 • Блокчейний давуу талууд

0

Блокчейн технологи нь төвлөрсөн бус систем бөгөөд энэ нь энэхүү технологийн гол ашиг тус юм. Энэ нь яагаад бидний амьдралд чухал ач холбогдолтой вэ? Энэ асуултын хариулт нь маш энгийн бөгөөд энэ нь гуравдагч этгээдийн байгууллага эсвэл төв администратортой хамтран ажиллах шаардлагагүй юм. Энэ систем нь зуучлагчгүйгээр ажилладаг бөгөөд Блокчейний бүх оролцогчид шийдвэр гаргадаг гэсэн үг юм. Систем бүр мэдээллийн сантай бөгөөд энэ мэдээллийн санг хамгаалах нь чухал бөгөөд учир нь систем гуравдагч этгээдийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах үед мэдээллийн баазыг хакердах эрсдэлтэй эсвэл өгөгдөл буруу гарт шилжиж болзошгүй юм. Мэдээллийн сангийн аюулгүй байдлын процесс нь маш их цаг хугацаа шаарддаг бөгөөд маш их мөнгө зарцуулж болзошгүй юм. Блокчейн технологийг ашиглахаас зайлсхийх боломжтой. Мөн энэ нь гүйлгээг бие даан шалгаж, боловсруулах боломжтой гэсэн үг юм.

0

Үйлдэл бүрийг Блокчейн-д бүртгэдэг бөгөөд бүртгэлийн өгөгдлийг энэ Блокчейний оролцогч бүрт ашиглах боломжтой бөгөөд өөрчлөх, устгах боломжгүй юм. Энэхүү бичлэгийн үр дүн нь Блокчейний ил тод байдал, өөрчлөгдөхгүй, найдвартай байдлыг өгдөг.

0

Блокчейний итгэмжлэл нь бие биенээ мэдэхгүй хоёр ба түүнээс дээш оролцогчдын итгэл дээр суурилдаг. Хамгийн гол санаа бол эдгээр үл мэдэгдэх хүмүүсийн хоорондох бодит бөгөөд үнэ цэнэгүй гүйлгээ юм. Итгэлцлийг цаашид нэмэгдүүлэх боломжтой, учир нь илүү олон хуваалцсан процесс, бичлэгүүд байж болно.

0

Ажил гүйлгээг тохиролцсоны үндсэн дээр Блокчейн сүлжээгээр дамжуулан хуваалцах боломжтой. Гүйлгээг Блокчейн-тэй холбох үед үүнийг өөрчлөх эсвэл устгах боломжгүй болно. Энэ нь системийн төрлөөс хамаарна. Хэрэв систем төвлөрсөн бол үүнийг өөрчлөх эсвэл устгах боломжтой, учир нь шийдвэрийг нэг хүн гаргадаг. Гэхдээ систем нь Блокчейн гэх мэт төвлөрсөн бус бол Блокчейн-тэй холбогдсон гүйлгээ бүрийг энэ Блокчейн сүлжээний компьютер бүрт хуулж авдаг. Энэхүү ашиг тус нь Блокчейн технологийг өөрчлөгдөхгүй, устгах боломжгүй болгодог. Блокчейний хэрэглэгчид бүх гүйлгээ, мэдээллийг хянах эрх мэдэлтэй байдаг.

0

Блокчейн доторх мэдээллийг өөрчлөх эсвэл устгах нь халдагч нь компьютер дээр байгаа бүх компьютер дээрх мэдээллийг дарж бичих эсвэл устгах боломжтой гайхалтай тооцоолох чадвартай байх үед боломжтой юм. Хэрэв Блокчейн нь цөөн тооны компьютерээс бүрддэг бол технологид халдлагад өртөх нь илүү дээр юм. Хэрэв Блокчейн дээр олон компьютер байгаа бол систем илүү аюулгүй, ил тод болохоос илүү юм.

0

Блокчейний ил тод байдал нь гүйлгээг хуулах үйл явцад хангагдана. Дээр бичсэнчлэн гүйлгээ бүрийг Блокчейн сүлжээний аль ч компьютерт хуулдаг. Оролцогч бүр бүх гүйлгээг харах боломжтой бөгөөд энэ нь үйлдэл бүрийг Блокчейний оролцогчдод харуулах болно гэсэн үг юм. Хэн ч юу ч мэдрэмжгүй хийж чадахгүй.

0

Блокчейн нь аливаа асуудлыг харуулж, шаардлагатай бол засч залруулахаар дизайн хийдэг. Энэхүү давуу тал нь Блокчейн технологийг хянах боломжтой болгодог.

0

Блокчейн технологийн өндөр аюулгүй байдал нь сүлжээнд хувь хүн нэвтрэхэд хүрдэг. Блокчейн-д орсон хүн бүрт дансанд нь холбогдсон өвөрмөц таних тэмдэг өгдөг. Блокчейн аюулгүй байдлын өөр нэг шалтгаан бол криптографын хэшийн найдвартай гинж юм. Шинэ блок үүсгэх үед шинэ блокийн хэш утгыг тооцоолох шаардлагатай. Шинэ хэш нь өмнөх хэшийн утгыг багтаасан нь гарцаагүй. Ерөнхийдөө хэш нь төрөл, блокийн ID дугаар, өмнөх хэшийн утга, блок үүссэн цаг хугацаа, хэрэглэгчийн ID дугаар, олборлогчийн түвшин, өмнөх гүйлгээ, түүний хэшүүдийн талаарх мэдээллийг хадгалдаг

0

merkle root-ээс бүрдэнэ. Энэ хэшийг зангилаа түлхүүрээр автоматаар үүсгэдэг. Энэ тохиолдолд хэшийн утга дахь аливаа мэдээллийг өөрчлөх боломжгүй юм. 

0

 • Блокчейний сул талууд

0

Блокчейний гол сул тал бол эрчим хүчний өндөр хэрэглээ юм. Бодит цагийн дэвтэр хөтлөхөд эрчим хүчний хэрэглээ шаардлагатай болно. Шинэ зангилаа үүсгэх бүрдээ өөр хоорондоо холбогддог. Ийм байдлаар ил тод байдлыг бий болгодог. Сүлжээний уурхайчид гүйлгээг баталгаажуулахын тулд секундэд маш олон шийдлийг шийдэхийг оролдож байна. Тэд компьютерийн хүчийг ихээхэн хэмжээгээр ашиглаж байна. Бүх зангилаа нь алдааны тэсвэр тэвчээрийг дээд зэргээр хангаж, сул зогсолтыг баталгаажуулж, Блокчейн дээр хадгалагдсан өгөгдлийг үүрд өөрчлөгдөхгүй, цензурт тэсвэртэй болгодог. Гэхдээ эдгээр үйлдлүүд нь цахилгаан, цаг хугацааг шатааж байгаа юм.

0

Гарын үсгийг баталгаажуулах нь Блокчейний тулгамдсан асуудал юм, учир нь гүйлгээ бүрт криптограф схемээр гарын үсэг зурах ёстой тул тооцоолох явцад тэмдэгт хүртэл тооцоолох том хүчин чадал шаардлагатай болно. Энэ нь эрчим хүчний хэрэглээ өндөр байгаагийн нэг шалтгаан юм.

0

Блокчейний дараагийн асуудал бол гинжийг хуваах боломж юм. Хуучин програм хангамж дээр ажилладаг цэгүүд нь шинэ гинжин хэлхээний гүйлгээг хүлээн авахгүй. 

0

Блокчейний өөр нэг асуудал бол зангилааны хэмжээ ба хэрэглэгчдэд таатай зардлын хоорондын тэнцвэр юм. Одоо Блокчейн зөв, хүчирхэг ажилд зангилаа дутагдаж байна. Энэ тохиолдолд зангилаа нь илүү их шагнал хүртсэн тул зардал нь илүү өндөр байдаг; гэхдээ зангилаа нь эрчимтэй ажилладаггүй тул гүйлгээ илүү удаан явагдаж дууссан. Блокчейн нь шинэ гинжин холбоонд нэгдэж, тооцоолох хэрэгцээ нэмэгдэхэд өссөн. Бүх зангилаа шаардлагатай хүчин чадлаар хангаж чадахгүй. Хоёр асуудал байна: эхнийх нь жижиг дэвтэр, учир нь зангилаа нь Блокчейний бүрэн хуулбарыг авч явах боломжгүй бөгөөд Блокчейний хувиршгүй, тунгалаг байдлыг эвддэг; хоёрдугаарт, Блокчейн нь илүү төвлөрсөн систем болдог. Өндөр өртөг нь Блокчейний томоохон сул тал юм. Гүйлгээний дундаж өртөг нь 75-160 долларын хооронд байгаа бөгөөд ихэнх хэсгийг нь эрчим хүчний хэрэглээг нөхдөг. Энэ нөхцөл байдлын нэг шалтгааныг дээр дурдсан болно. Хоёр дахь шалтгаан нь Блокчейний анхны хөрөнгийн өртөг өндөр. 

0

 • Монгол Улсад бизнесийн байгууллагууд төрийн үйлчилгээ авахад тулгардаг асуудлууд 

0

Төрийн үйлчилгээ цахимжаагүйгээс хувь хүн төдийгүй, бизнес эрхлэгч хүмүүсийн хувьд төрийн үйлчилгээ авахад төвөгтэй асуудлууд тулгардаг. 

0

Хүснэгт 2. Бизнесийн байгууллагууд төрийн үйлчилгээ авахад тулгардаг зардлын асуудал (хувиар)

0

Үзүүлэлт

Зардал

Маш өндөр

Өндөр

Дундаж

Бага

Байхгүй

Нийт

Төрийн байгууллагын хүнд суртал

20.7

34.1

38.8

3.9

2.6

100

Бүрдүүлэх бичиг баримтын тоо

18.7

36.9

37.8

5.1

1.5

100

Холбогдох ажилтны гарын үсгийн тоо

18.3

32.6

38.9

6.4

3.8

100

Зарцуулах цаг хугацаа

22.3

33.0

38.3

4.6

1.8

100

Авилгал, хээл хахууль

24.1

33.9

33.4

4.4

4.1

100

Хууль, дүрэм, стандарт нь бодит байдал дахь нийцэл

19.9

30.0

40.5

5.8

3.7

100

0

*Улаан өнгө-хамгийн их хүндрэл учруулдаг

0

Эх сурвалж: https://resource4.sodonsolution.org/mongolchamber/File/2019/10/17/45477voqt8bp5wc3/MNCCI_2017_Business_Orchinii_Sudalgaa_final_website.pdf

0

Үзүүлэлт тус бүрээр гарч буй зардлыг тодруулахад хүснэгт 1-д үзүүлснээр авилгал, хээл хахуульд, бичиг баримт бүрдүүлэхэд (55.6%-58%) хамгийн их зардал гаргадаг байна. 

0

 • Монгол улсын төрийн үйлчилгээ болон бизнесийн байгууллагуудад блокчейн технологийн нэвтрүүлснээр шийдвэрлэгдэж болох асуудлууд 

0

 1. Мэдээлэл хадгалах
 2. Мэдээллийн аюулгүй байдал
 3. Ажил гүйлгээ
 4. Зуучлагчид
 5. Нийлүүлэлтийн сүлжээ
 6. Оюуны өмч
 7. Засгийн газрын үйл ажиллагаа
 8. Буяны байгууллага
 9. Санал хураалт
 10. Олон нийтийн санхүүжилт
 11. Төрийн байгууллагын хүнд суртал
 12. Зарцуулах цаг хугацаа
 13. Авилгал, хээл хахууль

0

 • Блокчейн технологийг ашиглавал ямар үр дүн гарахаар хүлээж болох вэ?  

0

Блокчейн технологи нь тархсан архитектур, өөрчлөгдөхгүй байдал, ил тод байдал гэсэн гурван ялгаатай давуу талыг агуулдаг. Эдгээр нь засгийн газрын оролцоогүйгээр цэцэглэн хөгжихийг зөвшөөрвөл сул хөгжсөн эдийн засагт гарч буй залилан, авлигатай тэмцэхэд туслах болно. Үнэхээр ч блокчейнийг ашиглан зуучлагчдын олон чиг үүргийг гүйцэтгэж, төрийн албан хаагчид татвар төлөгчдийн мөнгийг үрэн таран хийдэггүй гэж олон нийтэд баталж чадна. 

0

Төрийн болон санхүүгийн байгууллагууд зохих ёсоор нь ашигласнаар блокчейн технологийг мөнгө угаах зэрэг санхүүгийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх хэрэгсэл болгон ашиглаж болно. Блокчейнийг терроризм гэх мэт гэмт хэргийн үйл ажиллагаанд шилжүүлсэн аливаа хөрөнгийг хянахад ашиглаж болно. 

0

Блокчейн нь хөгжингүй болон хөгжөөгүй эдийн засгийн аль алинд нь шинэ програмуудыг хүчирхэгжүүлэх үндэс суурийн технологи болохын хувьд түүний ач тусыг урьдчилан харж, ашиглах боломжтой эдийн засагт олон давуу талыг санал болгодог. Блокчейний ач 

0

тусыг тэсвэрлэдэг, хөгжил буурай үндэстнүүд түүний давуу талыг хүлээн авснаас хамаагүй бага ашиг хүртэх болно.

0

Дүгнэлт 

0

Энэхүү судалгааны зорилго нь гадаад улсуудын блокчейн технологийг хэрэглэж буй туршлагыг судлаж, Монгол улсад энэхүү технологийг нэвтрүүлснээр ямар асуудлууд шийдвэрлэгдэх талаар тайлбарлах явдал юм. Блокчейн технологи нь мэдээлэл хадгалах, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах, ажил гүйлгээг ил тод түргэн шуурхай, зардал багатайгаар зохион байгуулах, зуучлагчид, бизнес хатрагчид ухаалаг гэрээг ашиглан, маш олон зардлуудаа хэмнэн гэрээ хэлцэл хийх, орон зайг үл хамааран нийлүүлэлтийн сүлжээг явуулах, оюуны өмчийг хамгаалах, засгийн газрын үйл ажиллагааг ил тод, түргэн шуурхай явуулах, буяны байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжих, санал хураалтыг залилан мэхлэлтгүйгээр, зардал багатайгаар, ил тод, нээлттэй явуулах, олон нийтийн санхүүжилтийг дэмжих, төрийн байгууллагын хүнд сурталыг багасгах, тухайн байгууллагын үйл ажиллагааг түргэн шуурхай, иргэдэд хүртээмжтэй, амар хялбараар үйлчилгээ авах боломжийг бүрдүүлэх, цаг хугацаа зарцуулалтыг эрс багасгах, авилгал, хээл хахуулийг ил болгож, түүнийг таслан зогсоох зэрэг маш олон асуудлуудыг шийдвэрлэж чадах юм. Цаашид энэ чиглэлээр хийгдэх судалгаа нь блокчейн технолгийг нэвтрүүлснээр ямар зардал гарах, ямар эрсдэл учирч болохыг нарийн судлаж, монгол улсын олон салбаруудад нэвтрүүлэхэд чиглэх нь зүйтэй. 

0

Ном зүй: 

0

 1. Монгол хэлээр хэвлэгдсэн зохиол бүтээл

0

[1] Дон Тапскотт, Алекс Тапскотт “Блокчейний хувьсгал

0

 1. Гадаад хэлээр хэвлэгдсэн зохиол бүтээл

0

[2] Ahmed Alketbi, Dr. Qassim Nasir, Dr. Manar Abu Talib “Blockchain for Government Services – Use Cases, Security Benefits and Challenges” 

0

[3] Adegboyega Ojo, Samuel Adebayo “Blockchain as a Next Generation Government Information Infrastructure: A Review of Initiatives in D5 Countries” . 2017

0

[4] Christopher Harris “The risks and dangers of relying on blockchain technology in underdeveloped countries”

0

 [5] Charalampos Alexopoulos, Yannis Charalabidis, Aggeliki Androutsopoulou, Michalis Avgerinos Loutsaris, Zoi Lachana “Benefits and Obstacles of Blockchain Applications in e-Government”

0

[6] Dr.C.Vijai , Mr. M. Elayaraja , Mrs.S.M.Suriyalakshmi , Mrs.D.Joyce4 “The Blockchain technology and modern ledgers through blockchain accounting” 2019

0

[7] Dimitris Geneiatakis, Yannis Soupionis, Gary Steri , Ioannis Kounelis, Ricardo Neisse, and Igor Nai-Fovino “Blockchain Performance Analysis for Supporting Cross-Border E-Government Services”

0

[8] Horst Treiblmaier, Roman Beck “Business Transformation through Blockchain Volume I”

0

[9] Julija Strebko, Andrejs Romanovs “The Advantages and Disadvantages of the Blockchain Technology”

0

Мэдэгдэх

0

0

×

Саналууд

Санал бичих

Таалагдаж байна

Таалагдахгүй байна

Нэр томъёо оруулаагүй байна.

Хэлэлцүүлгийн Like/dislike

Хэлэлцүүлэг үзсэн